HAVNENYT

Generalforsamling

S/I Greve Marina

Herved indkaldes til S/I Greve Marinas ordinære generalforsamling

Onsdag d. 20. april 2022 kl. 19:00

 

På Hedelyskolen i kantinen

Dønnergårds Alle 30, 2670 Greve

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent.
 1. Havnebestyrelsens beretning.
 1. Godkendelse af regnskabet for den selvejende institution, herunder særskilt godkendelse af regnskaberne for Hejren og Mågen. (vedlagt)
 1. Godkendelse af budget for den selvejende institution, herunder særskilt godkendelse af budgetter for Hejren og Mågen. (vedlagt)
 1. Indkomne forslag:

Forslag 1 om etablering af separat vaskerum på Havneøen Hejren (vedlagt)

Forslag 2 om opstramning af gældende regler for færdsel på og i havnen (vedlagt)

 1. Valg af 5 medlemmer til havnebestyrelsen.

På valg er:

Mågen:                   Bjørn B. Nielsen                                        Genopstiller

Hejren:                    John Frederiksen                                      Genopstiller

 1. Valg af 5 suppleanter til havnebestyrelsen.

På valg er:

Mågen:                   Jette Thøgersen (1. suppleant)                Genopstiller

Hejren:                    Torben Bergenhagen (1. suppleant)        Genopstiller

 1. Valg af revisor.
 1. Eventuelt.

PS. Fortrykte fuldmagter kan afhentes på Havnekontoret, Max 1 per deltager.

 

 

 

15.10.2021

Herved indkaldes til 

Ekstraordinær Generalforsamling S/I Greve Marina
Torsdag d. 11.november 2021 kl. 19:00
På Hedelyskolen i kantinen
Dønnergårds Alle 30, 2670 Greve

På opfordring har bestyrelsen valgt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, udelukkende for at få en klar og informeret beslutning om nye højere pladsafgifterne for pladsejere fra 1. januar 2022

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsen stiller forslag om at der kan vælges imellem:


Alternativ 1: Nye pladsafgifter baseret på
 Differentierede pladsafgifter på basis af en bro-meter takst på 1600 kr/m/år.
 Indfasning så stigningen kommer over 2 år, nemlig med halvdelen i år 2022 og resten i år 2023.
Se vedlagte oversigt over priserne for alle pladskategorier.

Alternativ 2: Nye pladsafgifter baseret på
 Samme pris og stigning for alle størrelser pladser.
 Indfasning så stigningen kommer over 2 år, nemlig med halvdelen i år 2022 og resten i år 2023.
 Initiativ til en vedtægtsændring der forbyder udleje af pladser til 3die part.
Se vedlagte oversigt over priserne for alle pladskategorier.

Bestyrelsen vil gennemgå motivationen, tallene og anbefalingen hvorefter afstemning vil finde sted.

Fuldmagter: Fortrykte fuldmagter kan afhentes på havnekontoret, Max 1 per deltager.

Vedlagt bilag: 3 sider med forslag og tal for hver af de 2 alternativer.

 

 

22.09.2021

OPTAGNING for vinteren 2021/2022

For at sikre, at der er stativer til alle, bedes du senest d. 5. oktober 2021 bestille tid til optagning

hvis du skal have din båd på land i løbet af vinteren.

Bestiller du først tid efter denne dato, kan vi desværre ikke garantere at der er et ledigt stativ til din

båd for vinteren, da vi afgiver ordre på de stativer vi mangler den 5.oktober.

Det vil være en stor hjælp for kranpersonalet, hvis du allerede ved optagningen har overvejet hvornår

du forventer at skulle i vandet igen, så bådene kan blive sat derefter.

Tidlig søsætning er i april, mellem søsætning er maj og sen søsætning er juni og derefter.

Bådene vil blive kørt direkte på plads efter optagning, der vil således ikke være mulighed for at spule sin båd ved kranen.

Dog kan højtryksspuleren stadig lånes efter først til møllen princippet.

HUSK:

Betal i automaten inden optagning, aflever kvitteringen til kranpersonalet.

Meld din ankomst minimum en halv time før til kranpersonalet.

Alle både skal ligge til ved kranen med styrbord side.

Ring for tidsbestilling på 4390 8618, kom forbi eller skriv os en mail.

Åbningstiderne er:

Tirsdag 10-12 og 15-18

Onsdag 10-12

Torsdag 10-12

Fredag 10-12

Vi ringer tilbage hurtigst muligt såfremt vi lige skulle være optaget når du ringer i åbningstiden.

 

 

 

 

 

01.09.2021

Referat af ordinær generalforsamling i S/I Greve Marina for 2020 & 2021 Onsdag d. 1.september 2021 på Hedelyskolen

 1. Valg af dirigent og referent.


Leif Ulriksen blev valgt som dirigent.
Torben Bergenhagen blev valgt som referent.
Ole Wamberg og Thomas Sand blev valgt som stemmetællere.
Der var fremmødt 28 stemmeberettigede fra Mågen, heraf 8 fuldmagter og 40 fra Hejren, heraf 1 fuldmagt.

 1. Havnebestyrelsens beretning (udsendt på forhånd).


Beretningen er udsendt sammen med indkaldelsen.

Bestyrelsesformand Frode Nielsen læste beretningen.


Johannes Buhrmann fra Mågen:
Teksten på vartegnet ved strandvejen vender den forkerte vej på den ene side, er der planer om at lave det om?
Bestyrelsen svarede at det er der ikke planer om.


Lis Knudsen fra Hejren:
Hvad går strandfredningsaftalen på?
Frode Nielsen svarede at det går på at der er taget beslutninger om hvor der må bygges, og hvad de forskellige områder skal bruges til. Vi ville gerne have helt frit slag med hensyn til at bygge på vores område, men det har vi ikke fået igennem. Det betyder at der skal søges flere tilladelser, hvis vi vil bygge, i visse områder på havnen. Kommunen skulle lave nye regler, og vi forsøgte at få indflydelse, det fik vi, men ikke så meget som vi ønskede.


Lis Knudsen fra hejren:
Får det indflydelse på visionsplanen?
Bestyrelsen ønskede at besvare spørgsmålet under punktet om visionsplanen.


Kurt Palmqvist fra Hejren:
Kan du knytte nogle bemærkninger til de mange udtrædelser fra bestyrelsen, er der tale om faneflugt pga. uenighed i bestyrelsen? Og kan du fortælle hvordan de nye fastliggeraftaler ser ud?
Frode svarede at der er ikke tale om faneflugt, det skyldes sygdom, og enkelte uenigheder om andet end bestyrelsesarbejdet, og så er det fordi vi ikke har holdt generalforsamling i lang tid pga. Corona. Der har været en positiv ånd i bestyrelsen, og der har ikke været interne uenigheder.
Der er ikke noget i fastliggeraftalen du ikke må se, det er en justering af den eksisterende, fordi der var 5-6 forskellige kontrakter, og det var unfair overfor fastliggerne, og besværligt at administrere. Så man har skrevet de forskellige aftaler sammen, også påvirket af de problemer man har haft.
Kenneth Obionu fra bestyrelsen svarede at bestyrelsesarbejdet er frivilligt arbejde, at bestyrelsesmedlemmerne bruger meget tid på arbejdet og at udskiftning i bestyrelsen er godt. Vedrørende fastliggeraftalen ligger der kopier på begge havnekontorer, som man kan hente, hvis man er interesseret.


Yvonne Grum Hejren:
Tak til bestyrelsen for initiativet med nye grejhuse, men der er noget der ikke er færdiggjort.
Tak for malerarbejdet i toiletterne, men hvorfor er der små vandhaner ved de store vaske, kan man ikke skifte til køkkenarmaturer, så vi kan undgå vand på bordene?
Frode: mht. grejskure og dræn, er det noget vi kigger på, og genetablerer eller laver om efter hvad der er bedst i det enkelte tilfælde.
Mht. toiletter og håndvaske vil jeg tage det med tilbage til bestyrelsen. De nye borde kan tåle at blive våde, i modsætning til de gamle.

 

Johannes Buhrmann fra Mågen:
Toiletter stinker, det er plastikrør vi bruger, og det er ikke godt nok. Vedligeholdelse af de grønne områder kunne blive meget bedre. Strøm er steget fra 2,25 til 3 kr. Jeg har ikke fået information om at det skulle stige.
Svar fra bestyrelsen: udmelding om strømpris kom ud i god tid.
Toiletterne i Mågen hører under klubberne.
De grønne områder bliver taget op med dem der skal passe dem.


Karsten Jørgensen SKB Hejren:
Jeg er fastligger og har boet på hejren i over 15 år. Internet virker overhovedet ikke.
Mht. toiletterne, jeg er glad for at du sagde dame og herrer, men hvorfor skal det nu være unisex? Der er nok mange der vil foretrække den gamle måde.
Hvorfor har vi ikke håndsprit på toiletterne?
Hvorfor virker låsene til toiletterne ikke i weekenden?
Hvorfor er pullerterne åbne? Man siger det er mangel på parkeringsplads, men der er masser af parkeringspladser.
Frode svarede at wifi virker, det er muligt at du ikke kan forbinde i din båd, men har du sagt det til os? Vi har tilbudt alle der har haft problemer at komme ned og se på det. Der er dækning på alle broer, også på bro 12. Men kom med det, vi har et professionelt firma til at måle på det, og så må vi se hvad vi kan gøre. Vi har været rundt at teste på broerne, men kan jo ikke gå ned i bådene.
Vi har afskaffet dame og herre toiletter, så har vi mulighed for at lave familierum for at modernisere faciliteterne.
En god ide med håndsprit på toiletterne, vi kigger på om der kan findes god løsning.
Mht. låsene, er der bestilt en ny dør, så vi kan få det til at virke.
Vi valgte at lade pullerterne blive nede, for at give plads til parkering når der er mange på havnen f.eks. i weekenden. Du siger at der er masser af parkeringspladser, men det er ikke altid tilfældet. Vi har et pladsproblem på land i forhold til både på land og parkeringspladser.
Kenneth Obionu: Det er udelukkende et drift spørgsmål at have unisex toiletter, men det er måske noget vi skal se på, hvis der er flertal for at lave det om.


Lykke Svendsen Hejren:
Vi har sejlet i mange havne, og har oplevet unisex toiletter, men det er rum med murstensvægge imellem, ikke de åbne rum vi har.
Frode: Hvis det er noget der bliver taget så negativt, må vi tage det op igen, så det er taget til efterretning.


Lisa Jørgensen Hejren:
Spørger hvad paragraf 6 i vedtægterne siger.
Kan det tages med på generalforsamlingen når det kun vedrører Hejren? har fået at vide at det ikke kunne komme med.
Frode: det kunne ikke komme med på generalforsamlingen, fordi forslag skulle være indsendt senest 1. marts ifølge vedtægterne. Det kommer med på Ø udvalgets næste møde.


Dirigenten spurgte om der var flere spørgsmål til formandens beretning. Det var der ikke.


Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 1. Godkendelse af regnskabet for den selvejende institution, herunder særskilt godkendelse af regnskaberne for Hejren og Mågen.


Jan Asmussen gennemgik regnskabet for SI Greve Marina for 2019 . der er ingen revisorpåtegninger.


Johannes Buhrmann Mågen:
Vidste man ikke da der blev budgetteret for 2020 at man skulle lave fibernet, siden det ikke er budgetteret.
Jan Asmussen: bestyrelsen valgte at tage det fra SI’et i stedet for fra øerne, fordi man havde pengene.


Kurt Palmqvist Hejren:
SI’et har gæld til havneøerne, hvorfor lagde man det i SI’et?
Jan Asmussen: Fibernettet er fælles infrastruktur, derfor ligger det i SI’et. Hejren har lagt mange penge ud, derfor gæld fra SI til øerne.


Johannes Buhrmann Mågen:
Opklarende spørgsmål om hvordan øerne og SI’et hænger sammen.
Jan Asmussen: Man har fordelt det sådan at de enkelte øer har ansvar for deres egne anlæg medens fællesanlæg som f.eks. molerne er fælles, men der er kun et selskab, så udadtil er der kun 1 selskab og 1 havn.


Man gik til afstemning om godkendelse af regnskabet, og regnskabet blev godkendt.


Jan Asmussen gennemgik regnskab for 2019 og 2020 for havneøen hejren og budgettet for 2021.


Kurt Palmqvist Hejren:
Principielt, vi er blevet påført en ekstra årlig forpligtelse til at betale ca. 742000 hvert år på leasingaftalen på kranen, men var det ikke besluttet at tage de penge fra opsparede midler.
Leasingforpligtelse på 4 millioner, den betaler vi 1 mill om året på, i hvor mange år?
Skal forpligtelsen ikke fremgå af regnskabet?
Jan Asmussen: Hvis vi har lavet om på det, er det for at spare penge så vi kan bruge dem på finansiering af andre forbedringer.
Vi kunne have sat beløbet under balancen, men vi vil hellere have leasingudgifterne end et regnskabs kalkuleret tal. Finansiel leasing. Leasingkontrakten løber som beskrevet da det blev vedtaget, jeg er ret sikker på at det er 7 år måske 8.

Regnskabet blev godkendt.


Jan Asmussen gennemgik regnskabet for havneøen Mågen.


Der var ingen spørgsmål til regnskabet.


Regnskabet blev godkendt

 1. Godkendelse af budget for den selvejende institution, herunder særskilt godkendelse af budgetter for Hejren og Mågen samt varsling af differentierede havnetakster fra år 2022.


Jan Asmussen gennemgik budgetter, og bestyrelsens overvejelser i forhold til differentierede havnetakster.


Det har været på vej i mange år, pga. den reaktion vi fik sidst der var ændringer, varsler vi allerede nu at der sker ændringer. Det bliver først endeligt med budgettet for 2022, som jo først bliver godkendt efter i er blevet opkrævet.


Store både burde være dyrere, da de bruger mere plads,de betaler mindre pr meter båd eller pr kvadratmeter vand, store både slider mere på broer og pæle


Der er pladsejere, der driver virksomhed ved at udleje deres pladser til opskruede priser. Så der er en stor indtægt der burde tilfælde havnen, og ikke den enkelte pladsejer.


Når vi driver og vil udvikle en havn, er det ærgerligt at se at indtægterne ikke tilfalder havnen.
Der er drøftet 3 principielle modeller:

 1. Beregnet på meter bro man bruger, det vil betyde at en stor båd der er dobbelt så bred betaler dobbelt pris.
 2. betaling pr kvadratmeter, så bliver de store pladser 3-4 gange så dyre som de mindste
 3. finde priser der ligner markedspriser.

Det kunne måske gøre at små både på store pladser ville omfordeles til fordel for flere både i havnen.


John Mogensen Mågen:
Godt forslag, det burde være ulovligt at udleje havnepladser privat.


Kristian Kristensen Hejren:
Gode betragtninger og argumenter. Vi betaler ca. kr. 4.000 om året til drift af havnen, så argumentet for differentieret havneafgift passer ikke når det går til at drive båden, små både har lige så stort slid på havnen som små både. Store både betaler i forvejen meget mere for kranløft der er allerede en differentiering.
Det er rigtigt at det er billigt, men i stedet burde vi måske overveje en generel hævning. Skal der være et gebyr når man handler en plads?
Jan snakker om stor plads til lille båd, men Havnen har anvisningsretten, så man kan jo bare lægge både på pladser der passer i størrelsen
Kenneth Obionu svarede:
Vi har overvejet de ting du siger, men er det rimeligt at en lille jolle betaler det samme som enstor yacht.
Der er meget administration, hvis vi skal kontrollere hver gang en plads bliver solgt, eller en båd bliver udskiftet.
Den ekstra pris for løft dækker slid på kranen, og store både fylder også mere end en lille på land.
Bjarke Christensen bestyrelsen:
Os der betaler 4000 om måneden, kan ikke betale driften, så vi er afhængige af lejere, alternativt må vi sætte havneafgiften op, og bestyrelsen synes det er rimeligt at de store både får en større prisstigning.


Kristian Kristensen Hejren:
Havneafgiften går til driften, men jeg er med på at den ikke kan finansiere driften.


Johannes Buhrmann Mågen:
Jeg har selv været lejer før jeg købte. Vi har nogle langskibsbåde liggende, hvordan håndteres det i forhold til betaling pr bro-meter? Og det handler om lejere, så det berører ikke os.


Bjarke Christensen:
Det vi snakker om nu er havneafgift for pladsejere. Vi har ikke taget stilling til special situationer som f.eks. langskibspladser. Vi går tilbage og arbejder med det, hvis det bliver vedtaget her.


Ole Mågen:
Jeg anfægter at store både slider mere end små både, så skal vi tage hensyn til brug af fortøjningsfjedre.
Bjarke Christensen:
F.eks. de K pladser vi har fået etableret, der koster 1 pæl dobbelt så meget som dem på små pladser, og store både knækker flere pæle


Gitte Møller Hejren:
Hvis jeg køber en plads, hvad går de penge så til, Træder jeg flere gange på broen hvis jeg har en stor plads.
Jan Asmussen:
De penge du betaler for en plads går jo ikke til havnen, men til den tidligere pladsejer.


Lisa Jørgensen Hejren:
Jeg kan frygte at hvis vi får brometer priser, bliver der presset store både ind på små pladser.
Bestyrelsen:
Havnefogederne har styr på hvilke både der ligger på hvilke pladser.


Henrik Mågen:
Jeg har en lille plads, men synes ikke at det er en god ide, det er urimeligt at ændre betingelserne når man har investeret i en plads.
Bjarke Christensen uddybede hvad en bro-meter betyder, og tankerne om pris pr bro-meter. Vi har ikke endelige priser med, så jeg kan kun svare med bestyrelsens holdning. Vi synes at de mindste pladser skal betale det samme som i dag, men større pladser skal stige.


Johannes Buhrmann:
Dette skulle starte i 2022, men vi er snart i 2022, og i har ikke endelige tal, så vi kan først vedtage det næste år, så det kan træde i kraft for 2023.
Jan Asmussen:
Nej, vi vil blive opkrævet for det faktiske beløb i starten af 2022, men hvis det ikke bliver vedtaget, vil vi rulle betalingerne tilbage.
Vi skal nok kommunikere når bestyrelsen har besluttet en løsning, hvis det bliver til noget.


Bjarke Christensen:
Jeg vil gerne have en håndsrækning med en tilkendegivelse, og ikke en bindende afstemning.


Kurt Palmqvist Hejren:
Jeg vil anbefale at vi ikke laver håndsoprækning, for vi kan ikke bruge det til noget. Prøv at finde et system, hvor vi kan ytre os inden vi skal til generalforsamling / betale regningen.


Bente Henriksen Mågen
Måske skal man lave en gradvis implementering, så ingen får en kæmpe stigning til 12- 16-tusind.
Bjarke Christensen:
Det har vi tænkt på, men ingen kommer til at betale 12 eller 16 tusind.


Kim Hejren:
Jeg kommer i havnen hver dag. Ole måtte ramme 7-8 pæle ned, som var ved små både, ikke de store. Selvom store både stikker dybt, så ender havnen jo som en jollehavn.
Kenneth Obionu:
Opsummerede at der er3 muligheder.


Kim Hejren:
Arbejd videre med emnet, og så indkald til en ekstraordinær generalforsamling når i har et færdigt forslag, og inden i opkræver penge.


Bjarke Christensen:
Jeg ville gerne vide om der er mest stemning for bro meter, kvadratmeter, eller markeds orienteret.


Poul Mågen:
Hvis det skal give mening, skal vi høre om der er flertal for en differentieret ordning. Det er ikke rigtigt at vi er de eneste der ikke har differentieret. F.eks. Strandby har flat rate.
Speedbåde slider mere på havnen end os andre.
Det er alt for kompliceret at laver differentieret afgift


Det blev sat til afstemning, om man skal arbejde videre med en differentieret havneafgift. 38 stemte for, 17 imod.

Bestyrelsen drøfter forslaget om en ekstraordinær generalforsamling eller et almindeligt informationsmøde.

 1. Indkomne forslag:
 2. Ny strategiplan for havnens udvikling frem til 2030.


Bjarke Christensen fortalte om bestyrelsens arbejde med en strategiplan.


Bestyrelsen vil gerne have en tilkendegivelse af om det er nogle principper vi skal arbejde videre med.


Lis Knudsen Hejren:
Hvordan vil man finansiere det, hvilke realistiske og konkrete planer er der, og hvad koster det?
Bjarke Christensen:
Dem der skal bruge de nye faciliteter skal betale. Vi tror vi kan få medfinansiering fra kommunen. Vi forventer at dem der får glæde af det betaler. Vi har ikke konkrete tal på hvad det hele koster, men dykanden ligger på ca 14-15 mill.


45 stemmer for, og ingen imod at fortsætte strategiarbejdet med de samme principper.

 1. ”På de broer hvor det har vist sig, at der ikke er el-udtag så behovet for el-udtag er dækket, etableres supplerende el-standere”.


Forslagsstilleren var ikke til stede.


Johannes Buhrmann Hejren:
Har vi udstyr til at analysere hvor forbruget ligger?
Bestyrelsen:
Det er manuelt arbejde, vi kan gå rundt og se hvad forbruget er på de enkelte standere.


Rene Hejren:
Hvor mange gæstesejlere tror i vil komme til Greve Marina når de ikke kan få strøm? Vil foreslå at gøre det lovligt at tage stik ud, hvis der ikke er nogen ombord.
Bjarke Christensen:
Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi bruger de eksisterende stik mest fornuftigt.


Kristian Kristensen Hejren:
Har vi ikke allerede en regel om at man ikke må have strøm på, når man ikke er på båden.


Kenneth Obionu: det her drejer sig om at vi skal stemme om forslaget.


Der var ingen stemmer for, forslaget er forkastet.

 

 1. Valg af 5 medlemmer til havnebestyrelsen.


Hejren:
På valg er:
For 1 år:
Mikkel Krarup (SKB) genopstiller ikke
For 2 år:
Jan Bøllingtoft Asmussen (SKB) genopstiller
Frode Walther Nielsen (SKB) genopstiller ikke
Bestyrelsen foreslår John O. Frederiksen og Michael Birk til de ledige bestyrelsesposter.
John O. Frederiksen blev valgt for 1 år.
Jan Asmussen blev genvalgt for 2 år.
Michael Birk blev valgt for 2 år.


Mågen:
På valg er:
For 1 år:
Peter Karlshøj (HBK) genopstiller ikke
For 2 år: Jørgen Otto Jeppesen (SHS) opstiller ikke (er udtrådt af bestyrelsen).
Bestyrelsen foreslår Johannes Buhrmann og Bo Christensen til de ledige bestyrelsesposter.
Bo Christensen var ikke til stede.
Bjørn Nielsen ønskede at opstille til valget.
Bjørn Nielsen blev valgt for 1 år med 9 stemmer, mod 2 for Bo Christensen.
Johannes Buhrmann blev valgt for 2 år med 11 stemmer mod 3 for Bo Christensen.

 1. Valg af 5 suppleanter til havnebestyrelsen.


Hejren:
På valg er:
For 1 år:
Torben Bergenhagen (SKB) (1. suppleant) genopstiller
For 2 år:
Carsten Bernfeld (SKB) (2. suppleant) genopstiller
Ken Seitzberg (SKB) (3. suppleant) genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår Christian Christensen til den ledige 3. suppleantpost.
Torben Bergenhagen blev genvalgt.
Carsten Bernfeldt blev genvalgt.
Kristian Kristensen blev valgt.


Mågen:
På valg er:
For 1 år:
NN (mangler da suppleanten er indtrådt i bestyrelsen)
For 2 år:
NN (mangler da suppleanten er indtrådt i bestyrelsen)
Jette Thøgersen valgt for 1 år
Bjarne Henriksen blev valgt for 2 år.

 1. Valg af revisor.


Bestyrelen ønsker at skifte revisor til Revisionsfirmaet Svend Dørfer.
Revisionsformaet Svend Dørfer blev valgt.

 1. Eventuelt.


Spørgsmål til generalforsamlingen:

 1. Har bestyrelsen/havnen fundet ud af hvad der forårsagede den brand på bro 10 og hvad har vi lært af det?

Der er ikke nogen konklusion på hvordan branden er opstået. Men ved hvilken båd det startede i, men ikke hvordan det startede.

 1. Er det nye WIFI-system færdig udbygget?

Det er færdigudbygget, men vi hjælper med at finde løsninger på konkrete problemer.


SSID: greve marina Password: havnen2020 5ghz er mest effektivt.


Johannes Buhrmann:
Kunne man ikke fra havnen anbefale at andre vælger andre bærebølger til Wifi?
Frode Nielsen:
Det kan man ikke da det er et åbent bånd, endvidere er der kun 11 kanaler på 2,4ghz båndet, men i praksis er der kun 3 brugbare grundet overlapning. På 5ghz er der omkring 100 kanaler, det er derfor det anbefales.


Rene Hejren:
For nogle år udsendte men noget der hed information for bådpladsejere. En af de vigtigste ting var at fortøje midt på pælene, men også at lukke for vandet mens man sæber sin båd ind, og ikke parkere foran masteskuret, jeg synes i skal sende dem ud igen.
Når vi har så mange der bruger vores havn, synes jeg vi har utroligt få skraldespande.
Bjarke Christensen:
Jeg er enig, men hvis vi laver mange skraldespande skal de tømmes, og lige om lidt skal vi til at affaldssortere, så vi kan ikke bare sætte affaldsspande op.


Rene Hejren:
Men alle mulige andre der kommer på havnen har ikke mulighed for at komme af med affald, og på strandene kan man jo godt sætte 3 forskellige affaldsspande op
Bjarke Christensen: så misforstod jeg.


Lisa Jørgensen Hejren:
Jeg vil gerne have skilte med badning forbudt, hunde velkomne i snor, fiskeri forbudt og vej til toiletter.


Morten Hejren:
Bør bestyrelsen ikke spørge i forsamlingen om det er ok at lave toiletterne om til unisex, så jeg vil gerne have en afstemning om det.
Leif Ulriksen:
Der bliver ikke en afstemning under eventuelt.
Morten Hejren:
Men i henviste til eventuelt før under punkt 1.
Der blev lavet en vejledende håndsoprækning, og der var 6 der tilkendegav at de ønsker at få unisex toiletter og 15 at de ønskede kønsopdelte toiletter.


Referent:
Torben Bergenhagen

 

 

 

 

23.06.2021

Generalforsamling

S/I Greve Marina
Herved indkaldes til S/I Greve Marinas ordinære generalforsamling for 2020 & 2021
Onsdag d. 1.september 2021 kl. 19:00
På Hedelyskolen i kantinen
Dønnergårds Alle 30, 2670 Greve
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Havnebestyrelsens beretning (udsendt på forhånd).
 3. Godkendelse af regnskabet for den selvejende institution, herunder særskilt godkendelse af regnskaberne for Hejren og Mågen.
 4. Godkendelse af budget for den selvejende institution, herunder særskilt godkendelse af budgetter for Hejren og Mågen samt varsling af differentierede havnetakster fra år 2022.
 5. Indkomne forslag:
 6. Ny strategiplan for havnens udvikling frem til 2030.
 7. ”På de broer hvor det har vist sig, at der ikke er el-udtag så behovet for el-udtag er dækket, etableres supplerende el-standere”.
 8. Valg af 5 medlemmer til havnebestyrelsen.


Hejren:
På valg er:
For 1 år: Mikkel Krarup (SKB) genopstiller ikke
For 2 år: Jan Bøllingtoft Asmussen (SKB) genopstiller
Frode Walther Nielsen (SKB) genopstiller ikke
Bestyrelsen foreslår John O. Frederiksen og Michael Birk til de ledige bestyrelsesposter.
Mågen:
På valg er:
For 1 år: Peter Karlshøj (HBK) genopstiller ikke
For 2 år: Jørgen Otto Jeppesen (SHS) opstiller ikke (er udtrådt af bestyrelsen).
Bestyrelsen foreslår Johannes Buhrmann og Bo Christensen til de ledige bestyrelsesposter.

 1. Valg af 5 suppleanter til havnebestyrelsen.


Hejren:
På valg er:
For 1 år: Torben Bergenhagen (SKB) (1. suppleant) genopstiller
For 2 år: Carsten Bernfeld (SKB) (2. suppleant) genopstiller
Ken Seitzberg (SKB) (3. suppleant) genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår Christian Christensen til den ledige 3. suppleantpost.
Mågen:
På valg er:
For 1 år: NN (mangler da suppleanten er indtrådt i bestyrelsen)
For 2 år: NN (mangler da suppleanten er indtrådt i bestyrelsen)

 1. Valg af revisor.
 2. Eventuelt.


Spørgsmål til generalforsamlingen:

 1. Har bestyrelsen/havnen fundet ud af hvad der forårsagede den brand på bro 10 og hvad har vi lært af det?
 2. Er det nye WIFI-system færdig udbygget?


PS. Fortrykte fuldmagter kan afhentes på havnekontoret, Max 1 per deltager.

 

 

 

 

AFLYSNING

15.06.2021

Til alle bådpladsejer i Greve Marina

Bestyrelsen må desværre med meget kort varsel, aflyse generalforsamlingen i havnen i aften d 15/6 2021 kl.19, da vi har konstateret at der er en del på Maagen som ikke har modtaget indkaldelse rettidigt.

Bestyrelsen beklager meget og vil komme med en ny dato for generalforsamling.

Med venlig hilsen

Frode Walther Nielsen

Formand

 

 

 

 

25.05.2021

Generalforsamling

S/I Greve Marina

Herved indkaldes til S/I Greve Marinas ordinære generalforsamling for 2020 & 2021

Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 19:00

På Hedelyskolen i kantinen

Dønnergårds Alle 30, 2670 Greve

Grundet Corona vil der kun være adgang for 1 person pr. andelshaver!

Der kræves tilmelding senest d. 11. juni 2021

til E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. mærket Mågen eller Hejren.

Der vil være krav om et gyldigt Coronapas for at få adgang!

Der vil endvidere være krav om mundbind når ikke man sidder ned!

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Havnebestyrelsens beretning (udsendt på forhånd).
 • Godkendelse af regnskabet for den selvejende institution, herunder særskilt godkendelse af regnskaberne for Hejren og Mågen.
 • Godkendelse af budget for den selvejende institution, herunder særskilt godkendelse af budgetter for Hejren og Mågen samt varsling af differentierede havnetakster fra år 2022.
 • Indkomne forslag:

 

 • Ny strategiplan for havnens udvikling frem til 2030.

 

 • ”På de broer hvor det har vist sig, at der ikke er el-udtag så behovet for el-udtag er dækket, etableres supplerende el-standere”.

 

 • Valg af 5 medlemmer til havnebestyrelsen.

Hejren:

På valg er:

For 1 år:                  Mikkel Krarup                     (SKB)             genopstiller ikke

For 2 år:                  Jan Bøllingtoft Asmussen   (SKB)             genopstiller

                                Frode Walther Nielsen       (SKB)             genopstiller ikke

Bestyrelsen foreslår John O. Frederiksen og Michael Birk til de ledige bestyrelsesposter.

Mågen:

På valg er:

For 1 år:                  Peter Karlshøj                     (HBK)            genopstiller ikke

For 2 år:                  Jørgen Otto Jeppesen         (SHS)            opstiller ikke (er udtrådt af bestyrelsen).

 • Valg af 5 suppleanter til havnebestyrelsen.

Hejren:

På valg er:

For 1 år:                  Torben Bergenhagen         (SKB) (1. suppleant) genopstiller

For 2 år:                  Carsten Bernfeld                (SKB) (2. suppleant) genopstiller

                                Ken Seitzberg                      (SKB) (3. suppleant) genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår Christian Christensen til den ledige 3. suppleantpost.

Mågen:

På valg er:

For 1 år:                  NN (mangler da suppleanten er indtrådt i bestyrelsen)

For 2 år:                  NN (mangler da suppleanten er indtrådt i bestyrelsen)

 • Valg af revisor.

Spørgsmål til generalforsamlingen:

 • Har bestyrelsen/havnen fundet ud af hvad der forårsagede den brand på bro 10 og hvad har vi lært af det?
 • Er det nye WIFI-system færdig udbygget?

PS. Fortrykte fuldmagter kan afhentes på havnekontoret, Max 1 per deltager, skal oplyses ved tilmelding.

 

 

 

S/I Greve Marinas Generalforsamling 15. juni 2021

Bestyrelsens beretning 2019 & 2020

2020 & 2021 har grundet Covid19 været specielle år som har begrænset os alle, inklusive afholdelse af de årlige generalforsamlinger, som måske endnu en gang kan risikere at blive aflyst. Derfor har vi valgt at sende årsberetningen ud skriftligt.

2019 & 2020 har været to gode år for Greve Marina. De mange nye sejlere har betydet at vi fra 2020 har været fyldt helt op i havnen både på Mågen og på Hejren. Vi har også haft mange besøgende både fra vandsiden og særdeles fra landsiden i form af autocampere, der er blevet en god indtægtskilde.

Bestyrelsen glæder sig over udviklingen, men vi er opmærksomme på at denne udvikling skal fastholdes og forsat udvikles ved hele tiden at have fokus på udbygning af havnefaciliteter og serviceniveau.

Der har desværre været en del udskiftning i bestyrelsen i disse to sæsoner. Vi har måttet sige farvel til Brian Krøyer, Carsten Ring, Jens Bondo Rasmussen, Jørgen Otto Jespersen og Peter Karlshøj. De har alle selv valgt at trække sig fra bestyrelsen. Tak for jeres indsats.

Bestyrelsen har haft et godt og konstruktivt samarbejde under disse svære tider. Alle udfordringer er blevet mødt med en positiv ånd og masse af gå på mod.


Strategiarbejde:

Havnens tidligere ”Helhedsplan” har i mange år givet god retning i udviklingsarbejdet. Planen er imidlertid brugt op og der har været behov for en ny. Bestyrelsen har derfor holdt en række strategimøder og formuleret en ny plan ”Greve Marina mod 2030”. Planen indeholder en fornyet Vision om at åbne havnen lidt mere for bredden og publikum, så vi kan fremstå som den perle vi rent faktisk er. Planen formulerer retning og projekter der øger havnens kapacitet i form af mere landplads, et differentieret formål med Mågen, Hejren og Dykanden, Miljøprojekter samt opgradering og vedligehold af vores anlæg. Vi havde glædet os til at præsentere planen på generalforsamlingen i april, som nu desværre må blive på et senere tidspunkt eller i en anden form.


Bestyrelsen har også haft mange andre opgaver:

Fastliggerbestemmelser:

De nyreviderede fastliggerbestemmelser er nu også fremsendt til de eksisterende fastliggere med en overgangsperiode, hvorefter alle vil ligge i havnen efter samme fastliggerbestemmelser hvilket vil gøre administrationen nemmere og mere overskuelig.

Vartegn:

Havnens nye vartegn er også kommet på plads og det er samtidig lykkedes at holde projektet indenfor budgettet, samtidig med det blev udbygget med belysning. Dette er kun lykkedes på grund af nogle meget ihærdige personer i havnen, som har givet den en skalle.

Sommertur med byrådet:

I sommeren 2019 inviterede vi byrådet på en sejltur på Køge bugt for give dem mulighed for at se kommunen fra vandsiden. Efterfølgende gik vi tur på havnen, for at de med egne øjne kunne se hvor langt vi er kommet med faciliteterne. De var især interesserede i Handikap og ungdomsafdelingerne.

Reklamer:

Bestyrelsen har i samarbejde med Strandparken og Kommunen opfordret de erhvervsdrivende, som havde opsat reklamer på hegnet ned til havnen, om at fjerne disse og i stedet opsætte godkendte skilte. Efterfølgende er hegnet blevet fjernet.

Strandfredningsaftale:

Bestyrelsen har sammen med kommunen arbejdet på den nye strandfredningsaftale. Det er lykkedes at komme med i aftalen, men desværre kun delvist.

Internet:

Bestyrelsen har arbejdet på bedre internet i havnen. Det har været en lang sej kamp som til sidst er lykkedes. Vi har fået en fiberforbindelse til begge havneøerne hvilke bevirker, at den tidligere flaskehals nu er fjernet. Det er samtidig blevet muligt at tilbyde de erhvervsdrivende en ordentlig internetadgang. Der er gravet fiber ud til alle erhvervsdrivende og klubber som har ønsket at være med, samt ud til alle vores WIFI-acces punkter. Den nye forbindelse er færdig og kører meget tilfredsstillende.

WIFI 

Vi har også opdateret det trådløse net i havnen, så det nu er muligt at opnå en rimelig hastighed for havnens brugere.  Det har desværre givet betydelige udfordringer. Nogle af de udfordringer har skyldtes, at det gamle anlæg ikke var lovligt i følge myndighederne, da det sendte med en alt for kraftig sendestyrke. Dette har bevirket, at vi med det nye anlæg har måttet opsætte flere antenner for kunne dække havnen tilfredsstillende.

Hele vores nye net vil nu fremover være overvåget løbende for at sikre et stabilt net.

Pæleorm:

Vi har desværre fået Pæleorm i havnen, hvilke har påvirket nogle af vores agterpæle, som har stået i havnen i mange år. Vi har været i dialog med folk som har forstand på sådanne problemer og valgt at følge situationen tæt fremover. Som det ser ud lige nu, er det Hejren som er ramt, men vi følger det tæt. Til at starte med var angrebne hovedsagelig på den side af Hejren som vender ud mod indsejlingen, men i 2020 er der også set pæleorm på den side som vender mod Mågen. Det er dog et meget begrænset antal.

Vild med vand:

Vi har afholdt vild med vand igen med stor succes, det er altid dejligt at se så mange på havnen og at folk er så ivrige efter at få en tur på vandet. Mon ikke det er en af årsagerne til at vi får flere og flere, som gerne vil have en plads i havnen. Desværre var det ikke muligt at afholde Vild med vand i 2020, hvilket vi var meget kede af.

Hejren:

Kran og stativer:

Vores nye kran og stativsystem er nu på plads og har stået sin første prøve. Der har selvfølgelig været en del ting vi skal have indarbejdet og finpudset. I forbindelse med håndteringen af bådene med det nye system har vi valgt at skabe mere plads ved at fjerne noget af vegetationen specielt på pladsen bag kranen.

Desværre har vi haft et uheld med kranen i forbindelse med belastningstesten i april 2020 hvilket bevirker, at vi ikke kan bruge kranen før en gang i løbet at sommeren.

Bestyrelsen og havnens personale beklager meget for den ulejlighed dette har medført for brugerne og vil arbejde aktivt på at minimere generne mest muligt.

Nye systemer:

Vi har på Hejren implementeret nyt økonomisystem samt nyt havnestyringssystem, hvilket I måske har bemærket. Årsagen til disse nye systemer skyldes, at de gamle systemer ikke længere kan opdateres og der udvikles ikke mere på disse. De nye systemer giver os mulighed for at automatisere mange opgaver og opnå bedre overblik. Vores økonomisystem er nu kommet helt på plads, mens havnestyringssystemet har været ramt at rigtig mange udfordringer. Vi er i stadig dialog med leverandørerne omkring vores udfordringer med systemet. Bestyrelsen overvejer for tiden om vi skal fortsætte med systemet eller vælge noget andet til at løse opgaverne.

Renovering af toiletter:

Den annoncerede gennemgribende renovering af toiletterne lykkedes desværre ikke grundet flere omstændigheder. Men det er lykkedes at for lavet et facelift på både dame- og herretoiletterne med nye vaske, borde, bænke, maling og belysning. Vi har også fået vandbehandlingsanlæg anlæg som vil begrænse kalkaflejringerne og lette rengøringen.

Toiletter nede ved slæbestedet er fremover serviceret af havnens personale. Der er samtidig blevet installeret udsugning der vil hjælpe på klimaet i rummene. Den regelmæssige rengøring vil samtidig sørge for, at der altid vil være vand i vandlåsene, som har været et af problemer med dårlig lugt i rummene.

Mere EL på Broerne:

Bestyrelsen har besluttet at opsætte flere stik på broerne i 2020/21. Vi starter med 4 broer som har særlige udfordringer. Samtidig starter vi også en modernisering af hoved-tavlerne indenfor broerne på land, da de er ved at være meget nedslidte. Dette er en løbende proces, som vil blive udført i den takt som økonomien rækker til det.

Uheldig optræden på havnen:

Vi har desværre været plaget af uheldig optræden af mennesker udefra, hvorfor vi er blevet nødt til at lukke for de offentlige toiletter mellem 22 og 08. Vi har flyttet en af vores grillpladser/overdækninger hen hvor der er flere til at holde øje med den. Vi har desværre også konstateret narkosalg på havnen samt at der køres vildt på vejen ned til havnen samt inde på Hejrens område. Politiet har været kontaktet, men de har desværre ikke ressourcer til at hjælpe. Vi forsøger nu i samarbejde med kommunen at finde en løsning.

Grejskure:

Grundet en del henvendelser angående grejhuse, har bestyrelsen besluttet et projekt hvor havnen bygger 12 grejskure for derefter at sælge dem til brugerne. Tidligere var det tekniske skoler, som byggede dem, men det er ikke længere muligt. Ideen med projektet var fra bestyrelsens side ikke at tjene penge på byggeriet, men at skabe nogle grejskure, som fremtræder ens.

Mågen

Parkeringspladsen:
På Mågen er parkeringspladsen blevet renoveret med ny belægning, som har givet både et visuelt løft og bedre muligheder for placering af både og biler.

Broer:
Mågen har fået gennemgået broer og pæle for at skabe et overblik over eventuelle reparationen eller udskiftninger. Det gælder både slitage og pæleorm. Det har indtil nu dog ikke vist sig nogen tilfælde at pæleorm.

Slam:
Der er igennem de sidste sæsoner forgået et stort undersøgelsesarbejde med det slamproblem, som gennem tiden er opstået i nogle af bassinerne. Der er desværre ikke på nuværende tidspunkt en endelig afklaring på hvad løsningen på problemet bliver.

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

01.03.2021

JUBIIIII - Så er foråret kommet, og en ny dejlig sejlersæson står for døren.

 

Vinteren er bl.a. blevet brugt til at renovere vores toiletbygning.

Vi synes selv det er blevet rigtig fint.

Vær opmærksom på, at de fremover ikke er opdelt med herre- og dameafdeling, nu er alle rum frit for alle, så ingen skal stå i kø.

Vaskemaskine og tørretumbler er sat bagerst i den højre afdeling, så man kan stå i ro og mag med sit vasketøj. Da det er helt nye maskiner, mangler der desværre lige den sidste dims til at få dem i gang, hvilket vi forventer at modtage lige efter Påske.

 

Der er åbnet for vandet i havnen.

 

Opdatering af jeres adgangskort, foregår i automaten ved Havnekontoret.

 

KRAN

INGEN er blevet opkrævet for søsætning og optagning i 2021.

 

KRANEN KØRER I HVERDAGENE I TIDSRUMMET:

Tirsdag        9.00 til 17.30

Onsdag       9.00 til 14.30

Torsdag       9.00 til 14.30

Fredag         9.00 til 14.00

 

Ring eller skriv til os med 1 dato eller 2 og et ca. tidspunkt, så vender vi tilbage med en krantid.

 

HUSK at oplys hvor på land din båd står.

 

Kranløftet skal betales på dagen i vores automat ved Havnekontoret, og kvittering skal afleveres til kranføreren før løftet.

 

Efter Påske er åbningstiderne følgende på Havnekontoret:

Tirsdag        10-12 og 15-18

Onsdag       10-12

Torsdag       10-12

Fredag         10-12

 

________________________________________________________________________________________________________

 

ZIETWING fungerer stadig ikke,  

så i kan intet gøre, andet end at vente. 

Vi skal nok skrive en mail når nets har fået

systemet til at køre igen.

________________________________________________________________________________________________________

 

ZIETWING 15.01.2021

Desværre er vi lige på dagen for alle vores opkrævninger blevet ramt af, at der er problemer hos nets med størstedelen af alle betalingskort. Vi har fået følgende meddelse fra Zietwing:

Nets afviser i øjeblikket alle Dankort betalinger og kortregistreringer.

Vi har været i kontakt med vores Gatewayudbyder og oprettede en sag på det. ACI (gatewayudbyderen startede så ligeledes en sag hos nets for at få det løst, da ACI heller ikke ser at der skulle være noget i vejen hos dem eller hos os.

Det er altså ikke ZIETWING den er gal med.

Betalinger til Valitor (VISA) derimod, virker som det skal.

 VI VENDER TILBAGE SÅ SNART VI VED MERE,

SÅ DU SKAL IKKE GØRE NOGET.

________________________________________________________________________________________________________

 

Kære brugere samt personale i Greve Marina.

Det har været et meget anderledes år 2020 i havnen, vi har dog trods

pandemien lykkedes med at få det hele til at fungere, takket være en stor

fleksibilitet fra alle.

Med et håb om at tingene normaliseres i den nye sæson,

ønskes i alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår!

På gensyn i sæsonen 2021
Bestyrelsen

_______________________________________________________________________________________________________

 

Havnekontoret er her i december i gang med at tilrette Zietwing, så de fleste af jer vil modtage mail hvor der fx. står at et abonnement er blevet deaktiveret, eller noget er ændret.

Dette skal I ikke reagere på.


Fremover når man skal bruge kranen, så kan der her fra foråret 2021 bestilles tid over nettet, hvor man i samme vending også betaler.


Fremover vil alle opkrævninger af havneafgift, havneleje, grejhusgrundleje m.m. blive trukket d. 15. januar.


Vi er tilbage på kontoret d. 4. januar 2021.


Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle!

_______________________________________________________________________________________________________


Havnekontoret

 

På baggrund af de nye Corona restriktioner, vil kontakt til

Havnekontoret indtil videre kun foregå gennem vinduet.

Vær opmærksom på at vinter åbningstiderne er trådt i kraft

og er følgende:

                Tirsdag                        10-12 og 13-15

                Onsdag - Fredag        10-12

 

KONTANTER FRABEDES VENLIGST TAK.

 

________________________________________________________________________________________________________BÅDPLADSER

 Vi har desværre ingen ledige pladser i øjeblikket.

 Hvis du ønsker at komme på venteliste til en plads, så send os en mail med oplysning omkring længde, bredde og dybgang.

 
Mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 
Vi har desværre ingen mulighed for at sige noget omkring hvor lang ventetiden er.

 

                                                                                                                                                                                      D. 16.07.2020

 

Nye grejhuse på Hejren

 

Havnebestyrelsens Ø-udvalg på Hejren har besluttet at lade opføre op til 12 grejhuse på Havneøen mellem bro 10 og 12, magen til dem vi har på resten af øen.

 

Betingelserne:

 

Da vi ikke længere kan få husene leveret af Teknisk Skole overvejer vi en model, hvor interesserede lejer 14 kvm grund af havnen hvorpå havnen lader opføre et Grejhus magen til de eksisterende på ca. 10 kvm.

Lejeaftalerne løber til 2032 såfremt lejer ikke misligholder lejeaftalens betingelser. Herefter regner vi med at forlænge aftalen, såfremt havnens lejeaftale med kommunen bliver forlænget.

Lejer kan opsige lejeaftalen med 3 måneders varsel, hvor huset skal sælges privat i opsigelsesperioden (på samme måde som bådpladser handles).

Såfremt huset ikke er solgt ved udgang af perioden tilfalder det havnen.

Lejeaftalen indeksreguleres årligt. 2020 prisen for nye lejeaftaler er på 1.317 kr./år.

Prisen for huset bliver kr. 80.000 inkl. moms.

Prisen omfatter et hus der er helt færdiglavet udvendigt, inkl. maling og ”bro” og hvor der er indlagt strøm og måler i huset.

Yderligere indretning (isolering mm) kan lejerne selv udføre.

Lejeaftaler kan kun indgås af bådplads ejere og husene skal brandforsikres.

 

Hvordan kommer jeg i betragtning?

Interesse for at leje en grund og købe et hus meddeles på Havnekontoret inden 31.august 2020.

Såfremt der er mere end 12 interesserede vil der blive trukket lod mellem potentielle købere.

Der skal indbetales depositum på 25% ved opstart og resten skal betales inden huset overdrages.

Såfremt der er færre end 12 interesserede forbeholder havnen sig ret til at ændre planen.

 

Skema udfyldes og sendes på mail til Havnekontoret inden d. 31. august 2020.

 

Ingen der ejer et Grejhus i forvejen (inkl. dennes ægtefælle/samlever) kan komme i betragtning, ligesom ingen med restancer til havnen kan komme i betragtning.

Indholdet af lejekontrakten kan fås ved henvendelse på Havnekontoret.

Alle ansøgere skal være indforstået med at navnene på køberne bliver offentliggjort på en liste på Havnekontoret.

 
 
 
 
 

  

Ansøgning om Grejhus lejekontrakt og Grejhus køb.

 

 • Undertegnede ønsker at komme i betragtning til en Grejhus lejekontrakt samt køb af Grejhus.
 • Undertegnede er bekendt med reglerne omkring dette og priserne
 • Undertegnede ejer en bådplads i Greve Marina Hejren
 • Undertegnede eller undertegnedes samlever/ægtefælle ejer ikke et grejhus
 • Undertegnede er indforstået med at navn og bådplads på køberne offentliggøres

 

 

                                                      SKRIV TYDELIGT !!!

 

 

 

NAVN:______________________________________________

 

TELEFON NR.:________________________________________

 

BÅDPLADS BRO/PLADS:________________________________

 

BÅDPLADS KONTRAKTNUMMER:_________________________

 

 

 

DATO:__________________________  UNDERSKRIFT:___________________________________________

 
   


19.06.2019 Klistermærker til bådene

Ø-Udvalget har besluttet, at bådejerne alligevel selv får lov at påsætte klistermærke på bådene i 2019 hvor de plejer at sidde. Men....... I 2020 SKAL mærkerne påsættes på følgende måde:

Lægger man til med stævnen: Påsættes det på stævn, i styrbord side.

Lægger man til med agterenden: Påsættes på agterenden, i bagbord side.


 Juni 2019 - Diverse    

Masteskuret kan nu aflåses uden problemer.


Der er opsat endnu en Hjertestarter på Hejren.

Greve Sejlklub har sponseret den der er opsat på Masteskuret.


Referat fra Generalforsamlingen kan afhentes på Havnekontoret.

 

Så er det nye stativsysten godt igang

   
stativer 1

Klik her for video

Åbner i nyt vindue

 
  stativsystem 12