Bestyrelsen og Ø-udvalget

 


Kommunikation fra S/I Greve Marina                       D. 24.08.2023

Havnebestyrelsen har haft travlt det seneste halve år og det har desværre betydet, at vi har underinformeret havnens brugere om arbejdet i bestyrelsen. Det beklager vi og håber at rette lidt op på det med denne lidt mere fyldige kommunikation.

Der har været lidt naturlig udskiftning i bestyrelsen, både fra de direkte valg, fra klubberne og fra kommunen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Bjarke M. Christensen (SKB), Næstformand: John Mogensen (HBK) og Kasserer: Bjarne G. Kristensen (SKB). Bestyrelsesmedlemmer valgt af klubberne: Fra GS Kenneth Obionu og fra SHS Ronni Simonsen. Generalforsamlingsvalgte: Michael Birk, Bjørn B. Nielsen, John Frederiksen og Bjarne Henriksen. Kommunalbestyrelsesvalgte: Maria Holdt Witthøft (soc.dem) og Torben Hoffmann (Venstre).

Bestyrelsen har holdt de første 2 møder i denne konstellation og møderne forløb i en fantastisk god og konstruktiv stemning. Hele vejen rundt om bordet er der en vilje til at gøre Greve Marina til en endnu bedre havn.

Bekymringen om broerne tilstand er nu landet på et mere roligt stade. Broerne er stadig gamle og slidte, men med beslutningen om at wrappe bropælene med en plast der kvæler pæleorm tror vi nu på, at vi har vundet nogle flere års levetid. Wrapping startede i efteråret 2022 og er færdiggjort her i forsommeren.

Flere års arbejde med at få etableret et fækalietømningsanlæg har nu båret frugt. Øerne har samarbejdet om et fælles anlæg, der af praktiske ”Kloak hensyn” er blevet placeret på servicekajen på Hejren. Anlægget kan både suge fækalietanke og bundvand, hvor olierester fjernes i en olieudskiller. Bestyrelsen opfordrer alle til at bruge det nye anlæg og udbreder kendskabet til muligheden.

Udløbet fra Lille Vejleå har med årene efterladt et slamlag af sedimenter, der har reduceret dybden på flere af Mågen broer. Skiftende personer har i årevis arbejdet på at skaffe penge og tilladelse til at få dette oprenset og klappet ude i Køge Bugt.  Arbejdet er afsluttet kort før sejlsæsonen. Et specialskib har oprenset omkring bro 1,2 og 3, der nu har fået en væsentlig bedre dybde.

Hejren forhandlede i efteråret 2022 nye priser med Q8 der betyder, at vi alle nu kan tanke lidt billigere. Dieselen på anlægget er kvalitets marine (offroad) diesel og derfor bliver det aldrig så billigt som det man ser på tankstationen. Til gengæld undgår vi den dieselpest som bioindholdet i tankstationsdiesel ellers kan give.

Vi ønsker flere sociale og sejladsorienterede aktiviteter på Greve Marina. Derfor er vi begejstrede for intentionerne om at rationalisere klubstrukturen på Mågen. Målet er at bruge de frivillige kræfter på udadvendte og synlige aktiviteter og reducere tidsforbruget på kedelige bestyrelsesmøder.


Kommunikation fra S/I Greve Marina                       D. 30.08.2022

Havnebestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde 30. august 2022.

Bestyrelsen debatterede hvilket fokus vi skal have i vinteren 2022/23, og beslutningen inkluderede selvfølgelig broernes beskaffenhed, der allerede er vores højeste prioritet.

Vi har i løbet af forsommeren fået ultralydsscannet de næsten 1.000 pæle der bærer vores broer. Resultatet er både godt og skidt. Analyse viser at 27% af alle vores pæle er svækket af pæleorm (24% på Mågen og 29% på Hejren), men analysen viser også, at langt de fleste pæle stadig har mere end 2/3-del af deres oprindelige styrke intakt.

Herudover er det også blevet klart, at vi kan bremse nedbrydningen ved at pakke pælene ind i en plastfolie. Plastfolien holder ilten ude og kvæler pæleormene inden i pælene.

Selvom det koster nogle penge at få pælene ”Wrappet” i plastfolie, så vurderer vi at det er en overordentlig god forretning, da en udskiftning af broerne let løber op i 1-2 mio pr bro. Når vi levetidsforlænger broerne kan vi spare mere op til udskiftningerne, bruge mere tid på at finde den helt rigtige løsning og altså undgå at skulle tage en beslutning i panik.

Bestyrelsen besluttede at igangsætte indpakningen af alle ramte pæle i ”Wrap” snarest.

Sejlklubberne har i foråret betalt for en ”Sikker Havn” analyse. Rapporten er nu kommet og giver en masse gode anbefalinger til hvordan vi kan øge sikkerheden i havnen. Bestyrelsen diskuterede hvilket ambitionsniveau vi skal anlægge og besluttede snarest at igangsætte de mest attraktive anbefalinger fra rapporten, så de kan etableres allerede nu her i vintersæsonen. Det er primært etablering af flere redningsstiger, informationstavler og en jævnlig status kontrol.


Kommunikation fra S/I Greve Marina                       D. 16.03.2022

Havnebestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde 16. marts 2021.

Bestyrelsens hovedfokus er broernes beskaffenhed og den nødvendige oprensning på Mågen. Mågen fik lavet en gennemgang af broerne sidste år og Hejren er i gang med at få ultralydsscannet pælene for at vurdere omfanget af pæleorm. Heldigvis viser den første undersøgelse at selvom mange pæle er svækkede, så er det ikke så slemt, som vi havde frygtet. Kort tid før bestyrelsesmødet blev en pæl på Mågen knækket så noget tyder på, at pæleormene også er flyttet ind på Mågen. Heldigvis ser de øvrige bagpæle på broen ud til at være OK.

2 bestyrelsesmedlemmer er i gang med at gennemgå havnereglementet. Vi har haft et par både der er tippet eller stået usikkert i stativerne på Mågen og et tilløb til en brand på Hejren i en båd, hvor ejeren var væk (heldigvis ikke noget der bredte sig). Vi skal spørge os selv om retningslinjerne i Havnereglementet er tilstrækkeligt effektive, eller vi kan forbedre noget. Vi har også aftalt, at vi skal have reglerne kommunikeret bedre, sådan som et medlem foreslog på sidste års generalforsamling.

Sejlklubberne har tilbudt havnen at betale for en ”Sikker Havn” analyse. Havnebestyrelsen synes det er dejligt at have den dialog med sejlklubberne, selvom sikkerheden i havnen selvfølgelig primært at havnens ansvar. Havnebestyrelsen takker pænt Ja og analysen vil blive gennemført, når det er praktisk muligt. Så må vi se hvilke forbedringer, der er mulighed for og råd til.

Vild med Vand bliver den 11.juni for Greve Marina.

I Uge 30 vil havnen og SKB være vært for en gren af spejder lejren i Hedeland, så der kan vi forvente besøg af en masse søde børn og spejderførerne.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen 20.april 2022 kl 19 på Hedelyskolen.


Kommunikation fra S/I Greve Marina                       D. 11.11.2021

Havnebestyrelsen har holdt Ekstraordinær Generalforsamling 11.11.2021

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling I S/I Greve Marina Torsdag d. 11.november 2021 kl. 19:00.

1. Valg af dirigent og referent.

Bjarke bød velkommen.

Leif Ulriksen blev valgt som dirigent, Torben Bergenhagen som referent.

Der var 69 stemmeberettigede fra mågen heraf 9 fuldmagter, 80 fra Hejren, heraf 12 fuldmagter.

2. Bestyrelsen stiller forslag om at der kan vælges imellem:

Alternativ 1: Nye pladsafgifter baseret på 
Differentierede pladsafgifter på basis af en bro-meter takst på 1600 kr/m/år.
Indfasning så stigningen kommer over 2 år, nemlig med halvdelen i år 2022 og resten i år 2023.

Oversigt over priserne for alle pladskategorier var vedlagt indkaldelsen.

Alternativ 2: Nye pladsafgifter baseret på
Samme pris og stigning for alle størrelser pladser.

Indfasning så stigningen kommer over 2 år, nemlig med halvdelen i år 2022 og resten i år 2023.
Initiativ til en vedtægtsændring der forbyder udleje af pladser til 3die part.

Oversigt over priserne for alle pladskategorier var vedlagt indkaldelsen.

Bjarke gennemgik årsagerne til, at vi er nødt til at hæve pladsejernes betaling og argumenter for hvert af de 2 forslag. Derefter var der mulighed for at debattere og stille spørgsmål til forslagene.

Kresten Mågen: Har været med fra 1979-80. Omkring havnen mener jeg vi skal have en tilkendegivelse fra kommunen om hvor lang tid vi har havnen, inden vi begynder at investere.

Bjarke: Åremålskontrakten er forlænget, og kører til 2044. Yderligere forlængelse skal genforhandles 10 år før udløb, så vi har i hvert fald havnen 22 år endnu. De erhvervsdrivende på Hejren presser på for at få sikkerhed for deres lejemål, så det er nok dem der i løbet af få år presser på for at få en forlængelse.

Torben Hoffmann bestyrelsesrepræsentant fra byrådet: synes vi skal tage dialogen til foråret, når der er valgt ny kommunalbestyrelse.

Bjarke: vi har et godt samarbejde med repræsentanterne fra kommunen.

Peter fra Mågen: Ny sejler 2 år. De broer vi skal spare op til, har en levetid på 50 år, så hvorfor skal vi putte penge i det nu, i stedet for de fremtidige ejere, hvorfor ikke tage et lån, eventuelt med hjælp fra kommunen?

Bjarke: Om man skal spare op eller låne, er et holdningsspørgsmål.  Leasing ville være en mulighed, men så skal vi typisk lægge 10-20% i udbetaling, det har vi ikke sparet op til.

Esper fra Hejren: Sank en ekstra gang, fordi jeg lige har fået større båd, så jeg er i tvivl om jeg har råd til at beholde den nye båd. Det er en voldsom prisstigning. Jeg går helt ind for at vi skal vedligeholde havnen, men jeg synes at når vi har en ny kran, hvor vi praler med at vi kan løfte 50 t, hvorfor er der ikke mere gradueret betaling for kranløft? I forhold til stativer, hele den investering, hvorfor er der ikke brugerbetaling på det? Og så en lille ting, jeg satte en aften af til at komme til generalforsamling i Juli, men pga. en detalje flyttede i den til en anden dato. Hvis dette besluttes, nærmer det sig kontraktbrud, fordi der står i vedtægterne at betaling besluttes på den ordinære generalforsamling.

Leif: Jeg synes vi skal holde os til de emner den ekstraordinære generalforsamling omhandler.

Bjarke: det er korrekt at dette hører til den ordinære generalforsamling, men for at det ikke kommer som en overraskelse på den ordinære generalforsamling i 2022, diskuterer vi det nu, og så er det muligt at stemme det ned til april. Derfor havde vi diskussionen om vi skulle holde informationsmøde eller generalforsamling.

Tommy Hejren: Med udgangspunkt i de 2 alternativer og en stigning på 15,5%. Jeg har sat de tal vi fik ind i et Excel ark. Det er rigtigt at stigningen til næste år ligger på ca. 16 % men senere bliver det meget mere. De beløb vi snakker om genererer 415.000 til næste år, fuldt implementeret 830.000. Jeg kan forstå at det er fordi broer og toiletbygning er nedslidte, men vi har hensatte midler på 3,8 millioner. Dette er planlagt så i alternativ 1 vil det være de 48% af bådejerne med store både der kommer til at betale. -Hvis alle havde mødt op havde 50 % ligget på 20% stigning i alternativ 1, svarer til 800kr, det vil betyde at de 50% der har flertallet, vil stemme for at den anden halvdel skal betale størstedelen. Vi bruger alle sammen bad og toilet, så jeg synes vi skal løfte i flok. Jeg er en af dem der stiger 80 % det er voldsomt, jeg synes ikke det er rimeligt, selvom det er ok med stigninger. Jeg mangler et forslag hvor man beder bestyrelsen at lave et forslag hvor forskellen bliver mindre. Det er ikke rimeligt når vi har en nedslidt havn, at nogen går fri for prisstigninger.

Bjarke: Man kan anskue det på mange måder, og man kan skære kagen på forskellige måder. I anfægter lidt det demokratiske, men sådan er demokratiske processer, hvor flertallet ikke altid bestemmer det bedste for mindretallet.

Aksel Bøggild Hejren: Jeg kan se i vedtægterne i §10, der skal fremlægges et regnskab og budget, så det vi bestemmer her, er ikke i overensstemmelse med budgettet, det kan man ikke. Der er også afsat penge til dykanden, det kan jeg ikke se der er behov for.

Bjarke: Vi har fået så mange henvendelse om at holde en generalforsamling, så vi fik mere diskussion og demokrati. Som sagt har vi valgt at gøre det som generalforsamling. Vedtægterne begrænser os ikke i hvad vi kan behandle på en ekstraordinær generalforsamling. Disse stigninger har intet med dykanden at gøre, det skal finansieres af dem der bruger det og  vores andel bliver derfor meget lille.

Aksel, hvorfor er der så hensat kr. 700.000.

Bjarke, det er en investering for at få gang i udviklingen.

Tommy: der er hensat beløb til fremtidige projekter og Dykanden. hvorfor hensætter man 700.000 til dykanden, vi må sørge for at vores materiel er i orden, inden vi investerer. Hvad er forskellen på dykanden og fremtidige projekter? Hensættelse skal øremærkes, så vi er sikre på at de går til det rigtige.

Bjarke: skarpt set at der står dykanden og fremtidige projekter. Fremtidige projekter er en gammel hensættelse. Vi vil gerne øremærke hensættelser, det er grunden til at vi har fremtidige projekter, og Dykanden. I kan være helt sikre på, at dykanden ikke bliver igangsat, uden det er vedtaget på en kommende generalforsamling.

Thorleif Hejren: siden midten af 90erne. Det undrer mig at i siger vi ikke kan få vedligeholdt broer m.m. i dag har vi markant flere ansatte end vi havde i starten, så det er mærkeligt at vi ikke kan få vedligeholdt havnen. Jeg kan ikke se hvorfor det er relevant hvad kommunale havne koster. Når jeg ser på Facebook at formanden fortæller om visioner for havnen, som ikke er vedtaget, har jeg ikke tillid til bestyrelsen, og ønsker dem væltet.

Leif: vi skal holde os til sporet, og de emner denne generalforsamling omhandler

Benjamin Ziegler Mågen: synes det er fint med nye broer og pæle, jeg får en stigning til 19.000 så synes der skal løftes mere i samlet flok.

Bjarke: Der er ingen der kommer til at betale 19.000 kr. pr plads. hvis du har 2 pladser forstår jeg bedre beløbet.

Erik: Jeg ligger på Mågen, og har en mindre plads. Jeg synes det er rimeligt at vi løfter i flok. Har vi søgt miljøstyrelsen og EU om hjælp til miljøtiltag?

Bjarke: Vi har forsøgt at indhente tilskud, jeg kender ikke specifikt de 2 muligheder, men i er velkomne til at bidrage til det frivillige arbejde.

Dennis Hejren: Det vi skal vælge imellem er de 2 forslag. Svaret er nej, vi vil ikke stemme om de 2 forslag, Det er i strid med vedtægterne hvis vi ikke kan stemme nej.

Kenneth bestyrelsen: Vi har valgt at lægge dette frem for at i kan vælge hvilken vej i skal. Hvis i er imod kan budgettet stemmes ned til næste generalforsamling.

Bjarke: det ærgrer mig at i kommer med disse kommentarer. Hvis vi går efter vedtægterne, behøvede vi ikke holde dette møde, men det var et ønske på den ordinære generalforsamling at vi holdt en ekstraordinær generalforsamling for at øge demoktratiet og debatten.

John Mågen: Jeg kan godt se der er brug for flere penge, det undrer mig at vi har haft et velfungerende system i mange år, når i øremærker det på denne måde hænger det ikke sammen med historikken, og at vi skal have det hyggeligt og rart.

Bjarke: Det er holdningsbestemt om alle skal betale det samme eller differentieret, så jeg tror bare man er nødt til at stemme efter egen overbevisning.

Jørgen Mågen Bestyrelsen: Jeg synes outputtet af den ordinære generalforsamling var, at vi skulle gå videre med disse 2 forlag. Man ville også have nogle tal på bordet, og det er dem der er sendt ud. Man kan jo også til næste år fremsende forslag til den ordinære generalforsamling, som man synes er mere rimelige.

Natasja fra Mågen: Hvis man vælger alternatv 2, vil i gå efter at forbyde udlejning. Hvad hvis man har 2 eller 3 både og 2 eller 3 pladser, vil i også gå efter dem, kan i garantere at i ikke vil det?

Bjarke, det er ikke vores intention at gå efter pladsejere med flere både i havnen. Det er forsamlingen her der bestemmer det.

Kristian Hejren: Jeg anerkender behovet for kapital, jeg synes det er et svært valg, fordi jeg synes begge forslag er urimelige i hver sin retning.

Bjarke der var et massivt pres for at det skulle være en ekstraordinær generalforsamling, så de forslag vi har fremlagt er det vi stemmer om. I har mulighed for at stemme budgettet ned til den ordinære generalforsamling.

Torben Mågen: Helt ny i havnen. Da jeg købte pladsen gjorde jeg det ud fra prisen, Jeg kan godt se der skal gøres noget, men det burde i have gjort for nogle år siden. Hvis vi vælger en af de modeller kan i måske arbejde videre på at forbedre det, men det kunne vi have gjort hjemmefra.

Bjarke: Når vi diskuterede det på generalforsamlingen, var det jo fordi det ikke skulle komme som en overraskelse. Jeg tror på at der er de 2 modeller, jeg kan ikke se at vi kan finde bedre alternativer nu.

Derefter gik vi over til afstemning om de 2 forslag.

Stemmetallene var:

Forslag 1: 84 stemmer  (Hejren 49, Mågen 35)

Forslag 2: 44 stemmer (Hejren 24, Mågen 20)

Blanke: 26 stemmer (Hejren 8, Mågen 18)

Forslag 1 blev således vedtaget.

Leif takkede for god ro og orden.


Kommunikation fra S/I Greve Marina      D. 13.10.2021

Havnebestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde 30.september og 13.oktober 2021.

Den nye bestyrelse, som blev valgt på generalforsamlingen 1. september, har gennemgået og drøftet vores forretningsorden, så vi er sikre på at vores arbejde forløber velordnet. Vi har svære ting foran os, så det er vigtigt at vi arbejder ordentligt og effektivt.

Vi har besluttet at vedblive med at udsende nærværende kommunikation efter hvert bestyrelsesmøde.

Vi har også besluttet at oprette en mail så man kan komme i kontakt med formand og næstformand hvis man mener, at der er behov for at eskalere en sag til bestyrelsen. Vi henstiller dog til at alle henvendelser først er søgt løst med havnens personale inden man retter henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen har gennemgået rækken af kommentarer fra generalforsamlingen og aftalt hvem der skal afklare disse og eventuelt løse opgaverne.

Bestyrelsen drøftede den videre proces med indførelsen af differentierede havneafgifter for pladsejerne. Bestyrelsen mener det er vigtigt at få sat det i værk for 2022, da havnen på mange punkter har behov for øgede indtægter til vedligehold af vores anlæg, så ikke havnen forfalder. Bestyrelsen blev på generalforsamlingen opfordret til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor tallene for de fremtidige pladsafgifter kunne fremlægges og gennemgås.

Indkaldelse af pladsejere til 11.november vil ske i en separat indkaldelse.

Regulering af øvrige takster aftaler vi på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelse har aftalt at havneøernes priser skal gøres så ens som muligt. Vi ser ingen grund til at den samme service skal koste noget forskelligt på de to havneøer.

Bestyrelse har aftalt næste bestyrelsesmøde til den 9.december.


Kommunikation fra S/I Greve Marina                      D. 01.09.2021 

Havnebestyrelsen holdt Generalforsamling 1.september 2021.

Dagsordenen var fyldt med vigtige og store emner. Mødet trak derfor længere ud end vi havde planlagt, men blev holdt i god og konstruktive tone.

Regnskab for 2019, 2020 og budget for 2021 blev godkendt.Bestyrelsens forslag til nye principper med differentierede havnetakster blev debatteret. Generalforsamlingen var overvejende positiv over for principperne, men da der også var argumenter imod, opfordrede generalforsamlingen bestyrelsen til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen bør være mere konkret og have endelige tal på de nye takster. Bestyrelsen vil drøfte den videre proces på først kommende bestyrelsesmøde.Bestyrelsen præsenterede forslaget til havnens nye strategiske plan ”Greve Marina mod 2030”, der blev modtaget meget positivt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ytrede utilfredshed med at kønsopdelingen af toiletterne på Hejren var blevet fjernet. Bestyrelsen tog kritikken til efterretning. Hejrens ø-udvalg diskuterer mulige løsninger på førstkommende ø-udvalgsmøde.

Det detaljerede referat af mødet vil blive udsendt snarest.

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig således:

Formand: Bjarke M. Christensen, Næstformand: Johannes Michael Bührmann, Kasserer: Jan B Asmussen, der sammen med Michael Birk (nyvalgt), Bjørn B. Nielsen (nyvalgt), John Frederiksen (nyvalgt), Kenneth Obionu, Aksel A. Glæsner, Marianne Pedersen, John T. Olsen og Torben Hoffmann udgør den samlede bestyrelse for Greve Marina.

Den nye bestyrelse har aftalt bestyrelsesmøde den 30.september.


Meddelser fra bestyrelsen i S/I Greve Marina        D. 13.04.2021

Havnebestyrelsen holdt møde den 13. april 2021.

Grundet Corona er det desværre ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen d 27. april 2021 som håbet.

Bestyrelsen fortsætter og ser sig blot nødsaget til at drive havnen, som havde der været afholdt generalforsamling med godkendelse af regnskaber og budgetter.

Vi udsender snarest en skriftlig årsberetning, hvor vi inkluderer noget om de spørgsmål og forslag der var indkommet til generalforsamlingen.

Uddybning af indsejlingen er gennemført. De øvrige uddybninger har vi besluttet at vente lidt med.

NIRAS’ endelige rapport over Mågens område er kommet og der pågår overvejelser om, hvordan vi får uddybet og fjernet sedimenterne, der er løbet ind i havnen fra gennemstrømningen.

Strategiplanen ”Greve Marina mod 2030” er stort set færdig og ville have været lanceret og gennemgået på Generalforsamlingen her i april. Vi sætter forsigtigt gang i nogle af de elementer der er mest enighed om i forventning om, at planen bliver godt modtaget på den kommende generalforsamling.

Det mest interessante er tilløb til ibrugtagning af Dykanden, hvor vi regner med at konkretisere planerne allerede her i 2021.

Der er en aktiv dialog med kommunen om hjælp til dette.


Meddelser fra bestyrelsen i S/I Greve Marina        D. 09.03.2021

 Havnebestyrelsen holdt møde den 9. marts 2021.

Havnebestyrelsen planlægger at gennemføre generalforsamlingen d. 27. april 2021 vel vidende at der er stor risiko for at den ikke bliver til noget pga. Corona restriktioner. Regnskaberne for 2020 er ved af være færdige og viser pæne resultater for Greve Marina. Bestyrelsen har modtaget 1 forslag (vedr. udbygning af el-standere) samt 2 spørgsmål til bestyrelsen.

Internet etablering via fiber til de virksomheder og klubber der udviste interesse er blevet gennemført, kører godt og er overvåget 24/7 af leverandøren. Wi-Fi etableringen på broerne har derimod vist sig at drille lidt. Efter en betydelig arbejdsindsats er 80% af havnen nu dækket med 10 mbps på både 2,4 GHz og 5 Ghz, hvilket er langt hurtigere end hvad den gamle installation leverede. Det er primært mellem havneøerne der mangler dækning og specielt på 2,4 Ghz. Projektet undersøger manglerne og en mulig løsning vil være at opsætte yderligere et eller flere access punkter. Vi opfordrer til at manglerne bliver kommunikeret til projektet, da undersøgelserne både bidrager til projektet gennemførelse og fjerner misforståelser.

Vores områder omkring indsejlingen og indersiden af sydmolen er de seneste år sandet så meget til, at det begynder at give problemer for køl bådene. Havnebestyrelsen godkendte en uddybning af områderne.

Havnebestyrelsen har siden sidst gennemført en strategi workshop og er ved at skabe en strategisk plan for havnen frem imod år 2030. Det er vores ambition at få den færdig inden generalforsamlingen, men da det kræver møder og samarbejde med vores omgivelser er der en mindre risiko for, at det ikke lykkes. Men ambitionen har vi.

Den strategiske plan beskriver en række kommende projekter hvoraf ibrugtagning af Dykanden og etablering af et større vinter og helårsbadeanlæg er væsentlige komponenter. Vi har indledt møder med kommunen og organisationer uden for Greve Marina for at sikre os, at vi har omverdenens opbakning til planen inden den kommer til godkendelse på vores generalforsamling. Foreløbig har vi mødt en meget positiv indstilling til vores ideer.


Meddelser fra bestyrelsen i S/I Greve Marina       D. 28.08.2020

Havnebestyrelsen holdt møde d. 28.08.2020.

Havnebestyrelsen har besluttet at gennemføre 2020 generalforsamlingen d 8.oktober 2020. Bestyrelsen vurderer at vi kan holde en ”Corona-sikret” generalforsamling, hvis vi tager vores forholdsregler. Der vil derfor blive udsendt en indkaldelse, hvor det fremgår, at tilmelding er nødvendig og at der kun må møde en person pr kontraktshaver op. Under disse betingelser mener bestyrelsen, at vi kan afholde generalforsamlingen i det sædvanlige lokale på Arenaskolen. Vi forbeholder os dog muligheden for at flytte til en anden adresse, såfremt vi får så mange tilmeldinger, at minimumsafstanden ikke kan overholdes.

Det går godt i Greve Marina. Corona har givet os mange udfordringer, men har også givet en fornyet interesse for sejlsporten. Begge havneøer melder derfor ”udsolgt” og ”slås” nu med at afvise nye sejlere på en pæn måde.

Bestyrelsesmedlemmer fra begge havneøer udviser en udbredt interesse for at harmonisere betingelser og priser på vores 2 havneøer. Vi har på de seneste bestyrelsesmøder diskuteret flere forhold hvor vi forsøger at fjerne unødvendige små forskelle i vores takster og betingelser. Helt konkret bliver grundlejen til grejhuse harmoniseret ifm med stigningen i 2021. Det kræver et godt samarbejde, men det er heldigvis til stede.

Internet etablering via fiber til de virksomheder og klubber der udviste interesse er blevet gennemført og kører godt. Wi-Fi etableringen på broerne har derimod vist sig at drille lidt mere end vi havde regnet med. Problemerne bliver analyseret og målt igennem og installationen ændret på de nødvendige punkter. I første omgang hed Wi-Fi punkterne hhv ”Mågen” og ”Hejren”. I det endelige setup kommer de til at hedde ”Greve Marina” da vi gerne vil have at brugerne kører på det nærmeste antenne, uanset hvor man hører til. Vi er jo en fælles havn.

Havne bestyrelsen har diskuteret nogle forskellige muligheder for at udvikle Greve Marina, både alene og i samarbejde med kommunen, grundejerforeninger og Strandparken. For at støtte disse diskussioner vil bestyrelsen i løbet af efteråret få etableret en lidt mere strategisk retning for havnen, så vi ved hvilke initiativer der er vigtigst for os.


Meddelser fra bestyrelsen i S/I Greve Marina          D. 24.02.2020

Havnebestyrelsen holdt møde den 24.februar 2020.

Havnebestyrelsen gennemgik 2019 regnskabet og forslag til 2020 budgettet, der fremlægges på generalforsamlingen d. 28.april.

Havnebestyrelse er opmærksomme på, at indtægterne på Mågen har en mindre tilbagegang. Mågen laver alligevel et positivt resultat, da der er blevet holdt igen på udgifterne, men bestyrelsen er meget optaget af muligheder for, at sikre Mågen en positiv udvikling i økonomien. Havnebestyrelsen aftalte, at dette vil være en prioritet når vi igangsætter vores visions og strategiarbejde for havnen.

I forbindelse med behandling af regnskab og budget blev det klart, at øerne har lidt forskellig prissætning og praksis omkring udleje af arealer. Bestyrelsen vil tilstræbe ens betingelser og prissætning på de to havneøer og en konkret aktion vedrørende udleje til grejhuse blev aftalt.

Internetetableringen er godt i gang og vi er nu ved at være klar til at få koblet kontorer, klubber og erhverv på. Havnebestyrelsen besluttede nogle priser som vi mener er attraktive, da vi gerne vil have flest muligt brugere på de nye hurtige forbindelser.

Havnebestyrelsen diskuterede de tilfælde af pæleorm vi er stødt ind i. Vi er enige om at vi ikke skal overreagere men blot hurtigst muligt få skiftet pælene når vi opdager tilfælde af pæleorm. De to havneøer skal være i tæt kontakt og holde hinanden orienterede om de tilfælde der opstår.


Kommunikation fra S/I Greve Marina                       D. 24.08.2023


Havnebestyrelsen har haft travlt det seneste halve år og det har desværre betydet, at vi har underinformeret havnens brugere om arbejdet i bestyrelsen. Det beklager vi og håber at rette lidt op på det med denne lidt mere fyldige kommunikation.

Der har været lidt naturlig udskiftning i bestyrelsen, både fra de direkte valg, fra klubberne og fra kommunen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Bjarke M. Christensen (SKB), Næstformand: John Mogensen (HBK) og Kasserer: Bjarne G. Kristensen (SKB). Bestyrelsesmedlemmer valgt af klubberne: Fra GS Kenneth Obionu og fra SHS Ronni Simonsen. Generalforsamlingsvalgte: Michael Birk, Bjørn B. Nielsen, John Frederiksen og Bjarne Henriksen. Kommunalbestyrelsesvalgte: Maria Holdt Witthøft (soc.dem) og Torben Hoffmann (Venstre).

Bestyrelsen har holdt de første 2 møder i denne konstellation og møderne forløb i en fantastisk god og konstruktiv stemning. Hele vejen rundt om bordet er der en vilje til at gøre Greve Marina til en endnu bedre havn.

Bekymringen om broerne tilstand er nu landet på et mere roligt stade. Broerne er stadig gamle og slidte, men med beslutningen om at wrappe bropælene med en plast der kvæler pæleorm tror vi nu på, at vi har vundet nogle flere års levetid. Wrapping startede i efteråret 2022 og er færdiggjort her i forsommeren.

Flere års arbejde med at få etableret et fækalietømningsanlæg har nu båret frugt. Øerne har samarbejdet om et fælles anlæg, der af praktiske ”Kloak hensyn” er blevet placeret på servicekajen på Hejren. Anlægget kan både suge fækalietanke og bundvand, hvor olierester fjernes i en olieudskiller. Bestyrelsen opfordrer alle til at bruge det nye anlæg og udbreder kendskabet til muligheden.

Udløbet fra Lille Vejleå har med årene efterladt et slamlag af sedimenter, der har reduceret dybden på flere af Mågen broer. Skiftende personer har i årevis arbejdet på at skaffe penge og tilladelse til at få dette oprenset og klappet ude i Køge Bugt.  Arbejdet er afsluttet kort før sejlsæsonen. Et specialskib har oprenset omkring bro 1,2 og 3, der nu har fået en væsentlig bedre dybde.

Hejren forhandlede i efteråret 2022 nye priser med Q8 der betyder, at vi alle nu kan tanke lidt billigere. Dieselen på anlægget er kvalitets marine (offroad) diesel og derfor bliver det aldrig så billigt som det man ser på tankstationen. Til gengæld undgår vi den dieselpest som bioindholdet i tankstationsdiesel ellers kan give.

Vi ønsker flere sociale og sejladsorienterede aktiviteter på Greve Marina. Derfor er vi begejstrede for intentionerne om at rationalisere klubstrukturen på Mågen. Målet er at bruge de frivillige kræfter på udadvendte og synlige aktiviteter og reducere tidsforbruget på kedelige bestyrelsesmøder.


Kommunikation fra S/I Greve Marina                       D. 30.08.2022

Havnebestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde 30. august 2022.

Bestyrelsen debatterede hvilket fokus vi skal have i vinteren 2022/23, og beslutningen inkluderede selvfølgelig broernes beskaffenhed, der allerede er vores højeste prioritet.

Vi har i løbet af forsommeren fået ultralydsscannet de næsten 1.000 pæle der bærer vores broer. Resultatet er både godt og skidt. Analyse viser at 27% af alle vores pæle er svækket af pæleorm (24% på Mågen og 29% på Hejren), men analysen viser også, at langt de fleste pæle stadig har mere end 2/3-del af deres oprindelige styrke intakt.

Herudover er det også blevet klart, at vi kan bremse nedbrydningen ved at pakke pælene ind i en plastfolie. Plastfolien holder ilten ude og kvæler pæleormene inden i pælene.

Selvom det koster nogle penge at få pælene ”Wrappet” i plastfolie, så vurderer vi at det er en overordentlig god forretning, da en udskiftning af broerne let løber op i 1-2 mio pr bro. Når vi levetidsforlænger broerne kan vi spare mere op til udskiftningerne, bruge mere tid på at finde den helt rigtige løsning og altså undgå at skulle tage en beslutning i panik.

Bestyrelsen besluttede at igangsætte indpakningen af alle ramte pæle i ”Wrap” snarest.

Sejlklubberne har i foråret betalt for en ”Sikker Havn” analyse. Rapporten er nu kommet og giver en masse gode anbefalinger til hvordan vi kan øge sikkerheden i havnen. Bestyrelsen diskuterede hvilket ambitionsniveau vi skal anlægge og besluttede snarest at igangsætte de mest attraktive anbefalinger fra rapporten, så de kan etableres allerede nu her i vintersæsonen. Det er primært etablering af flere redningsstiger, informationstavler og en jævnlig status kontrol.


 

Kommunikation fra S/I Greve Marina                       D. 16.03.2022

Havnebestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde 16. marts 2021.

Bestyrelsens hovedfokus er broernes beskaffenhed og den nødvendige oprensning på Mågen. Mågen fik lavet en gennemgang af broerne sidste år og Hejren er i gang med at få ultralydsscannet pælene for at vurdere omfanget af pæleorm. Heldigvis viser den første undersøgelse at selvom mange pæle er svækkede, så er det ikke så slemt, som vi havde frygtet. Kort tid før bestyrelsesmødet blev en pæl på Mågen knækket så noget tyder på, at pæleormene også er flyttet ind på Mågen. Heldigvis ser de øvrige bagpæle på broen ud til at være OK.

2 bestyrelsesmedlemmer er i gang med at gennemgå havnereglementet. Vi har haft et par både der er tippet eller stået usikkert i stativerne på Mågen og et tilløb til en brand på Hejren i en båd, hvor ejeren var væk (heldigvis ikke noget der bredte sig). Vi skal spørge os selv om retningslinjerne i Havnereglementet er tilstrækkeligt effektive, eller vi kan forbedre noget. Vi har også aftalt, at vi skal have reglerne kommunikeret bedre, sådan som et medlem foreslog på sidste års generalforsamling.

Sejlklubberne har tilbudt havnen at betale for en ”Sikker Havn” analyse. Havnebestyrelsen synes det er dejligt at have den dialog med sejlklubberne, selvom sikkerheden i havnen selvfølgelig primært at havnens ansvar. Havnebestyrelsen takker pænt Ja og analysen vil blive gennemført, når det er praktisk muligt. Så må vi se hvilke forbedringer, der er mulighed for og råd til.

Vild med Vand bliver den 11.juni for Greve Marina.

I Uge 30 vil havnen og SKB være vært for en gren af spejder lejren i Hedeland, så der kan vi forvente besøg af en masse søde børn og spejderførerne.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen 20.april 2022 kl 19 på Hedelyskolen.


 Kommunikation fra S/I Greve Marina                       D. 11.11.2021

Havnebestyrelsen har holdt Ekstraordinær Generalforsamling 11.11.2021

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling I S/I Greve Marina Torsdag d. 11.november 2021 kl. 19:00.

1. Valg af dirigent og referent.

Bjarke bød velkommen.

Leif Ulriksen blev valgt som dirigent, Torben Bergenhagen som referent.

Der var 69 stemmeberettigede fra mågen heraf 9 fuldmagter, 80 fra Hejren, heraf 12 fuldmagter.

2. Bestyrelsen stiller forslag om at der kan vælges imellem:

Alternativ 1: Nye pladsafgifter baseret på menter for hvert af de 2 forslag. Derefter var der mulighed for at debattere og stille spørgsmål til forslagene.

      • Differentierede pladsafgifter på basis af en bro-meter takst på 1600 kr/m/år.
          • Indfasning så stigningen kommer over 2 år, nemlig med halvdelen i år 2022 og resten i år 2023.

Oversigt over priserne for alle pladskategorier var vedlagt indkaldelsen.

Alternativ 2: Nye pladsafgifter baseret på

      • Samme pris og stigning for alle størrelser pladser.
    • Indfasning så stigningen kommer over 2 år, nemlig med halvdelen i år 2022 og resten i år 2023.
    • Initiativ til en vedtægtsændring der forbyder udleje af pladser til 3die part.

Oversigt over priserne for alle pladskategorier var vedlagt indkaldelsen.

Bjarke gennemgik årsagerne til, at vi er nødt til at hæve pladsejernes betaling og argu

Kresten Mågen: Har været med fra 1979-80. Omkring havnen mener jeg vi skal have en tilkendegivelse fra kommunen om hvor lang tid vi har havnen, inden vi begynder at investere.

Bjarke: Åremålskontrakten er forlænget, og kører til 2044. Yderligere forlængelse skal genforhandles 10 år før udløb, så vi har i hvert fald havnen 22 år endnu. De erhvervsdrivende på Hejren presser på for at få sikkerhed for deres lejemål, så det er nok dem der i løbet af få år presser på for at få en forlængelse.

Torben Hoffmann bestyrelsesrepræsentant fra byrådet: synes vi skal tage dialogen til foråret, når der er valgt ny kommunalbestyrelse.

Bjarke: vi har et godt samarbejde med repræsentanterne fra kommunen.

Peter fra Mågen: Ny sejler 2 år. De broer vi skal spare op til, har en levetid på 50 år, så hvorfor skal vi putte penge i det nu, i stedet for de fremtidige ejere, hvorfor ikke tage et lån, eventuelt med hjælp fra kommunen?

Bjarke: Om man skal spare op eller låne, er et holdningsspørgsmål.  Leasing ville være en mulighed, men så skal vi typisk lægge 10-20% i udbetaling, det har vi ikke sparet op til.

Esper fra Hejren: Sank en ekstra gang, fordi jeg lige har fået større båd, så jeg er i tvivl om jeg har råd til at beholde den nye båd. Det er en voldsom prisstigning. Jeg går helt ind for at vi skal vedligeholde havnen, men jeg synes at når vi har en ny kran, hvor vi praler med at vi kan løfte 50 t, hvorfor er der ikke mere gradueret betaling for kranløft? I forhold til stativer, hele den investering, hvorfor er der ikke brugerbetaling på det? Og så en lille ting, jeg satte en aften af til at komme til generalforsamling i Juli, men pga. en detalje flyttede i den til en anden dato. Hvis dette besluttes, nærmer det sig kontraktbrud, fordi der står i vedtægterne at betaling besluttes på den ordinære generalforsamling.

Leif: Jeg synes vi skal holde os til de emner den ekstraordinære generalforsamling omhandler.

Bjarke: det er korrekt at dette hører til den ordinære generalforsamling, men for at det ikke kommer som en overraskelse på den ordinære generalforsamling i 2022, diskuterer vi det nu, og så er det muligt at stemme det ned til april. Derfor havde vi diskussionen om vi skulle holde informationsmøde eller generalforsamling.

Tommy Hejren: Med udgangspunkt i de 2 alternativer og en stigning på 15,5%. Jeg har sat de tal vi fik ind i et Excel ark. Det er rigtigt at stigningen til næste år ligger på ca. 16 % men senere bliver det meget mere. De beløb vi snakker om genererer 415.000 til næste år, fuldt implementeret 830.000. Jeg kan forstå at det er fordi broer og toiletbygning er nedslidte, men vi har hensatte midler på 3,8 millioner. Dette er planlagt så i alternativ 1 vil det være de 48% af bådejerne med store både der kommer til at betale. -Hvis alle havde mødt op havde 50 % ligget på 20% stigning i alternativ 1, svarer til 800kr, det vil betyde at de 50% der har flertallet, vil stemme for at den anden halvdel skal betale størstedelen. Vi bruger alle sammen bad og toilet, så jeg synes vi skal løfte i flok. Jeg er en af dem der stiger 80 % det er voldsomt, jeg synes ikke det er rimeligt, selvom det er ok med stigninger. Jeg mangler et forslag hvor man beder bestyrelsen at lave et forslag hvor forskellen bliver mindre. Det er ikke rimeligt når vi har en nedslidt havn, at nogen går fri for prisstigninger.

Bjarke: Man kan anskue det på mange måder, og man kan skære kagen på forskellige måder. I anfægter lidt det demokratiske, men sådan er demokratiske processer, hvor flertallet ikke altid bestemmer det bedste for mindretallet.

Aksel Bøggild Hejren: Jeg kan se i vedtægterne i §10, der skal fremlægges et regnskab og budget, så det vi bestemmer her, er ikke i overensstemmelse med budgettet, det kan man ikke. Der er også afsat penge til dykanden, det kan jeg ikke se der er behov for.

Bjarke: Vi har fået så mange henvendelse om at holde en generalforsamling, så vi fik mere diskussion og demokrati. Som sagt har vi valgt at gøre det som generalforsamling. Vedtægterne begrænser os ikke i hvad vi kan behandle på en ekstraordinær generalforsamling. Disse stigninger har intet med dykanden at gøre, det skal finansieres af dem der bruger det og  vores andel bliver derfor meget lille.

Aksel, hvorfor er der så hensat kr. 700.000.

Bjarke, det er en investering for at få gang i udviklingen.

Tommy: der er hensat beløb til fremtidige projekter og Dykanden. hvorfor hensætter man 700.000 til dykanden, vi må sørge for at vores materiel er i orden, inden vi investerer. Hvad er forskellen på dykanden og fremtidige projekter? Hensættelse skal øremærkes, så vi er sikre på at de går til det rigtige.

Bjarke: skarpt set at der står dykanden og fremtidige projekter. Fremtidige projekter er en gammel hensættelse. Vi vil gerne øremærke hensættelser, det er grunden til at vi har fremtidige projekter, og Dykanden. I kan være helt sikre på, at dykanden ikke bliver igangsat, uden det er vedtaget på en kommende generalforsamling.

Thorleif Hejren: siden midten af 90erne. Det undrer mig at i siger vi ikke kan få vedligeholdt broer m.m. i dag har vi markant flere ansatte end vi havde i starten, så det er mærkeligt at vi ikke kan få vedligeholdt havnen. Jeg kan ikke se hvorfor det er relevant hvad kommunale havne koster. Når jeg ser på Facebook at formanden fortæller om visioner for havnen, som ikke er vedtaget, har jeg ikke tillid til bestyrelsen, og ønsker dem væltet.

Leif: vi skal holde os til sporet, og de emner denne generalforsamling omhandler

Benjamin Ziegler Mågen: synes det er fint med nye broer og pæle, jeg får en stigning til 19.000 så synes der skal løftes mere i samlet flok.

Bjarke: Der er ingen der kommer til at betale 19.000 kr. pr plads. hvis du har 2 pladser forstår jeg bedre beløbet.

Erik: Jeg ligger på Mågen, og har en mindre plads. Jeg synes det er rimeligt at vi løfter i flok. Har vi søgt miljøstyrelsen og EU om hjælp til miljøtiltag?

Bjarke: Vi har forsøgt at indhente tilskud, jeg kender ikke specifikt de 2 muligheder, men i er velkomne til at bidrage til det frivillige arbejde.

Dennis Hejren: Det vi skal vælge imellem er de 2 forslag. Svaret er nej, vi vil ikke stemme om de 2 forslag, Det er i strid med vedtægterne hvis vi ikke kan stemme nej.

Kenneth bestyrelsen: Vi har valgt at lægge dette frem for at i kan vælge hvilken vej i skal. Hvis i er imod kan budgettet stemmes ned til næste generalforsamling.

Bjarke: det ærgrer mig at i kommer med disse kommentarer. Hvis vi går efter vedtægterne, behøvede vi ikke holde dette møde, men det var et ønske på den ordinære generalforsamling at vi holdt en ekstraordinær generalforsamling for at øge demoktratiet og debatten.

John Mågen: Jeg kan godt se der er brug for flere penge, det undrer mig at vi har haft et velfungerende system i mange år, når i øremærker det på denne måde hænger det ikke sammen med historikken, og at vi skal have det hyggeligt og rart.

Bjarke: Det er holdningsbestemt om alle skal betale det samme eller differentieret, så jeg tror bare man er nødt til at stemme efter egen overbevisning.

Jørgen Mågen Bestyrelsen: Jeg synes outputtet af den ordinære generalforsamling var, at vi skulle gå videre med disse 2 forlag. Man ville også have nogle tal på bordet, og det er dem der er sendt ud. Man kan jo også til næste år fremsende forslag til den ordinære generalforsamling, som man synes er mere rimelige.

Natasja fra Mågen: Hvis man vælger alternatv 2, vil i gå efter at forbyde udlejning. Hvad hvis man har 2 eller 3 både og 2 eller 3 pladser, vil i også gå efter dem, kan i garantere at i ikke vil det?

Bjarke, det er ikke vores intention at gå efter pladsejere med flere både i havnen. Det er forsamlingen her der bestemmer det.

Kristian Hejren: Jeg anerkender behovet for kapital, jeg synes det er et svært valg, fordi jeg synes begge forslag er urimelige i hver sin retning.

Bjarke der var et massivt pres for at det skulle være en ekstraordinær generalforsamling, så de forslag vi har fremlagt er det vi stemmer om. I har mulighed for at stemme budgettet ned til den ordinære generalforsamling.

Torben Mågen: Helt ny i havnen. Da jeg købte pladsen gjorde jeg det ud fra prisen, Jeg kan godt se der skal gøres noget, men det burde i have gjort for nogle år siden. Hvis vi vælger en af de modeller kan i måske arbejde videre på at forbedre det, men det kunne vi have gjort hjemmefra.

Bjarke: Når vi diskuterede det på generalforsamlingen, var det jo fordi det ikke skulle komme som en overraskelse. Jeg tror på at der er de 2 modeller, jeg kan ikke se at vi kan finde bedre alternativer nu.

Derefter gik vi over til afstemning om de 2 forslag.

Stemmetallene var:

Forslag 1: 84 stemmer  (Hejren 49, Mågen 35)

Forslag 2: 44 stemmer (Hejren 24, Mågen 20)

Blanke: 26 stemmer (Hejren 8, Mågen 18)

Forslag 1 blev således vedtaget.

Leif takkede for god ro og orden.


 

Kommunikation fra S/I Greve Marina                       D. 13.10.2021

Havnebestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde 30.september og 13.oktober 2021.

Den nye bestyrelse, som blev valgt på generalforsamlingen 1. september, har gennemgået og drøftet vores forretningsorden, så vi er sikre på at vores arbejde forløber velordnet. Vi har svære ting foran os, så det er vigtigt at vi arbejder ordentligt og effektivt.

Vi har besluttet at vedblive med at udsende nærværende kommunikation efter hvert bestyrelsesmøde.

Vi har også besluttet at oprette en mail så man kan komme i kontakt med formand og næstformand hvis man mener, at der er behov for at eskalere en sag til bestyrelsen. Vi henstiller dog til at alle henvendelser først er søgt løst med havnens personale inden man retter henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen har gennemgået rækken af kommentarer fra generalforsamlingen og aftalt hvem der skal afklare disse og eventuelt løse opgaverne.

Bestyrelsen drøftede den videre proces med indførelsen af differentierede havneafgifter for pladsejerne. Bestyrelsen mener det er vigtigt at få sat det i værk for 2022, da havnen på mange punkter har behov for øgede indtægter til vedligehold af vores anlæg, så ikke havnen forfalder. Bestyrelsen blev på generalforsamlingen opfordret til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor tallene for de fremtidige pladsafgifter kunne fremlægges og gennemgås.

Indkaldelse af pladsejere til 11.november vil ske i en separat indkaldelse.

Regulering af øvrige takster aftaler vi på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelse har aftalt at havneøernes priser skal gøres så ens som muligt. Vi ser ingen grund til at den samme service skal koste noget forskelligt på de to havneøer.

Bestyrelse har aftalt næste bestyrelsesmøde til den 9.december.


 

Kommunikation fra S/I Greve Marina                      D. 01.09.2021 

Havnebestyrelsen holdt Generalforsamling 1.september 2021.

Dagsordenen var fyldt med vigtige og store emner. Mødet trak derfor længere ud end vi havde planlagt, men blev holdt i god og konstruktive tone.

Regnskab for 2019, 2020 og budget for 2021 blev godkendt.Bestyrelsens forslag til nye principper med differentierede havnetakster blev debatteret. Generalforsamlingen var overvejende positiv over for principperne, men da der også var argumenter imod, opfordrede generalforsamlingen bestyrelsen til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen bør være mere konkret og have endelige tal på de nye takster. Bestyrelsen vil drøfte den videre proces på først kommende bestyrelsesmøde.Bestyrelsen præsenterede forslaget til havnens nye strategiske plan ”Greve Marina mod 2030”, der blev modtaget meget positivt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ytrede utilfredshed med at kønsopdelingen af toiletterne på Hejren var blevet fjernet. Bestyrelsen tog kritikken til efterretning. Hejrens ø-udvalg diskuterer mulige løsninger på førstkommende ø-udvalgsmøde.

Det detaljerede referat af mødet vil blive udsendt snarest.

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig således:

Formand: Bjarke M. Christensen, Næstformand: Johannes Michael Bührmann, Kasserer: Jan B Asmussen, der sammen med Michael Birk (nyvalgt), Bjørn B. Nielsen (nyvalgt), John Frederiksen (nyvalgt), Kenneth Obionu, Aksel A. Glæsner, Marianne Pedersen, John T. Olsen og Torben Hoffmann udgør den samlede bestyrelse for Greve Marina.

Den nye bestyrelse har aftalt bestyrelsesmøde den 30.september.


 Meddelser fra bestyrelsen i S/I Greve Marina        D. 13.04.2021

Havnebestyrelsen holdt møde den 13. april 2021.

Grundet Corona er det desværre ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen d 27. april 2021 som håbet.

Bestyrelsen fortsætter og ser sig blot nødsaget til at drive havnen, som havde der været afholdt generalforsamling med godkendelse af regnskaber og budgetter.

Vi udsender snarest en skriftlig årsberetning, hvor vi inkluderer noget om de spørgsmål og forslag der var indkommet til generalforsamlingen.

Uddybning af indsejlingen er gennemført. De øvrige uddybninger har vi besluttet at vente lidt med.

NIRAS’ endelige rapport over Mågens område er kommet og der pågår overvejelser om, hvordan vi får uddybet og fjernet sedimenterne, der er løbet ind i havnen fra gennemstrømningen.

Strategiplanen ”Greve Marina mod 2030” er stort set færdig og ville have været lanceret og gennemgået på Generalforsamlingen her i april. Vi sætter forsigtigt gang i nogle af de elementer der er mest enighed om i forventning om, at planen bliver godt modtaget på den kommende generalforsamling.

Det mest interessante er tilløb til ibrugtagning af Dykanden, hvor vi regner med at konkretisere planerne allerede her i 2021.

Der er en aktiv dialog med kommunen om hjælp til dette.


 Meddelser fra bestyrelsen i S/I Greve Marina        D. 09.03.2021

 Havnebestyrelsen holdt møde den 9. marts 2021.

Havnebestyrelsen planlægger at gennemføre generalforsamlingen d. 27. april 2021 vel vidende at der er stor risiko for at den ikke bliver til noget pga. Corona restriktioner. Regnskaberne for 2020 er ved af være færdige og viser pæne resultater for Greve Marina. Bestyrelsen har modtaget 1 forslag (vedr. udbygning af el-standere) samt 2 spørgsmål til bestyrelsen.

Internet etablering via fiber til de virksomheder og klubber der udviste interesse er blevet gennemført, kører godt og er overvåget 24/7 af leverandøren. Wi-Fi etableringen på broerne har derimod vist sig at drille lidt. Efter en betydelig arbejdsindsats er 80% af havnen nu dækket med 10 mbps på både 2,4 GHz og 5 Ghz, hvilket er langt hurtigere end hvad den gamle installation leverede. Det er primært mellem havneøerne der mangler dækning og specielt på 2,4 Ghz. Projektet undersøger manglerne og en mulig løsning vil være at opsætte yderligere et eller flere access punkter. Vi opfordrer til at manglerne bliver kommunikeret til projektet, da undersøgelserne både bidrager til projektet gennemførelse og fjerner misforståelser.

Vores områder omkring indsejlingen og indersiden af sydmolen er de seneste år sandet så meget til, at det begynder at give problemer for køl bådene. Havnebestyrelsen godkendte en uddybning af områderne.

Havnebestyrelsen har siden sidst gennemført en strategi workshop og er ved at skabe en strategisk plan for havnen frem imod år 2030. Det er vores ambition at få den færdig inden generalforsamlingen, men da det kræver møder og samarbejde med vores omgivelser er der en mindre risiko for, at det ikke lykkes. Men ambitionen har vi.

Den strategiske plan beskriver en række kommende projekter hvoraf ibrugtagning af Dykanden og etablering af et større vinter og helårsbadeanlæg er væsentlige komponenter. Vi har indledt møder med kommunen og organisationer uden for Greve Marina for at sikre os, at vi har omverdenens opbakning til planen inden den kommer til godkendelse på vores generalforsamling. Foreløbig har vi mødt en meget positiv indstilling til vores ideer.